Bảo mật chi tiết riêng tư

Những điểm chính

 • Bộ Ngoại giao và Mậu dịch (Department of Foreign Affairs and Trade) chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân về quý vị theo đúng quy định trong Đạo luật Bảo mật Chi tiết Riêng tư (Privacy Act) 1988, Đạo luật Hộ chiếu Úc (Australian Passports Act) 2005 và Chính sách Bảo mật Chi tiết Riêng tư Privacy Policy của Bộ(www.dfat.gov.au)
 • Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân về quý vị không bị sử dụng bừa bãi, sửa đổi và thất thoát; và không bị đọc/sử dụng, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép

Chúng tôi thu thập những loại thông tin cá nhân nào?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân quý vị đã cung cấp trong đơn xin giấy tờ thông hành, kể cả câu trả lời cho các câu hỏi trong đơn xin và các giấy tờ cũng như ảnh đính kèm.

Chiếu theo Đạo luật Hộ chiếu Úc (Australian Passports Act), chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân từ các cơ quan khác khi họ tin rằng có những lý do liên quan đến việc thi hành pháp luật hoặc an ninh để từ chối hoặc hủy bỏ giấy tờ thông hành.

Lưu trữ cẩn mật thông tin cá nhân về quý vị

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân do quý vị cung cấp trong hệ thống máy điện toán và tủ đựng hồ sơ an toàn của Bộ, và chỉ các nhân viên có thẩm quyền mới có thể được đọc/sử dụng. Chúng tôi thực hiện tất cả biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của quý vị không bị sử dụng bất hợp lệ, sửa đổi và thất thoát; và đọc/sử dụng, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.

Đạo luật Bảo mật Chi tiết Riêng tư và Hộ chiếu Úc quy định cách thức chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân về quý vị như thế nào. Nhân viên nào của Bộ vi phạm các điều khoản trong hai Đạo luật này có thể bị trừng phạt về hình sự hoặc dân sự, hoặc cả hai.

Đơn xin

Các thông tin do quý vị cung cấp khi nộp đơn xin giấy tờ thông hành chỉ có thể được sử dụng hoặc tiết lộ theo đúng luật pháp. Các mục đích khi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về quý vị bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trong số những việc như xác lập tư cách hội đủ điều kiện của quý vị đối với một giấy tờ thông hành nào đó bằng cách xác nhận lý lịch và chi tiết quốc tịch của quý vị.

Thông tin của quý vị có thể được tiết lộ cho các cơ quan hoặc cá nhân khác chỉ khi nào được cho phép theo Đạo luật Hộ chiếu Úc và Đạo luật Bảo mật Chi tiết Riêng tư.

Tiết lộ thông tin để thẩm định điều kiện phải hội đủ

Nhân viên có thẩm quyền có thể tiết lộ thông tin của quý vị cho các cơ quan hay cá nhân có thể giúp chúng tôi phối kiểm thông tin quý vị cung cấp trong đơn xin của quý vị, bao gồm:

 • Ủy hội Bầu cử Úc (Australian Electoral Commission)
 • Bộ Di trú và Biên phòng (Department of Immigration and Border Protection)
 • Sở Đăng bạ Khai sinh, Khai tử và Hôn thú (Registrars of Births, Deaths and Marriages) tiểu bang và lãnh địa
 • cơ quan lộ vận tiểu bang và lãnh địa
 • bất kỳ cơ quan hoặc cá nhân nào khác, cấp hoặc ký một giấy tờ nào nộp chung với đơn xin giấy tờ thông hành hoặc những người quý vị đề cập trong đơn xin.

Tiết lộ thông tin cho các mục đích quy định trong Đạo luật Hộ chiếu Úc (Australian Passports Act)

Theo Đạo luật Hộ chiếu Úc, chúng tôi được phép tiết lộ thông tin cá nhân về quý vị cho các cơ quan khác vào các mục đích sau:

 • thông báo về tình trạng hộ chiếu
 • thi hành pháp luật
 • tạo điều kiện hoặc trợ giúp người có hộ chiếu Úc đi nước ngoài
 • xác nhận hoặc phối kiểm thông tin về người chủ hộ chiếu và người đứng đơn xin cấp hộ chiếu Úc
 • áp dụng luật gia đình và các vấn đề khác liên quan đến luật gia đình.

Những cơ quan mà chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân về quý vị vì những mục đích trên bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong số những cơ quan dưới đây:

 • Bộ Di trú và Biên phòng
 • Bộ Tổng Chưởng lý (Attorney-General's Department)
 • cảnh sát tiểu bang và lãnh địa
 • Cảnh sát Liên bang Úc (Australian Federal Police)
 • Cảnh sát quốc tế và các nước thành viên
 • Tòa án Liên bang Úc (Commonwealth of Australia) và tòa án tiểu bang cũng như lãnh địa
 • các nước thành viên nhất định trong Hệ thống Cảnh giác Di chuyển Khu vực APEC (APEC Regional Movement Alert System).

Tiết lộ thông tin cho các cơ quan biên phòng nước ngoài

Chiếu theo Đạo luật Bảo mật Chi tiết Riêng tư, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các cơ quan biên phòng nước ngoài trong những trường hợp dưới đây:

 • Nếu chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng đã có, hiện có hay có thể có hoạt động phi pháp hoặc hành vi sai trái có tính chất nghiêm trọng có liên quan đến chức năng hay hoạt động cấp hộ chiếu; và chúng tôi có cơ sở hợp lý để cho rằng việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin là điều cần thiết để Bộ có biện pháp thích hợp liên quan đến vấn đề này;
 • Nếu chúng tôi cho rằng việc tiết lộ thông tin là điều khả dĩ cần thiết cho một hoặc nhiều biện pháp thực thi luật pháp do cơ quan thi hành luật pháp, hoặc đại diện cho cơ quan này thực hiện; và nơi nhận là cơ quan có chức năng hoặc hành sử quyền hạn tương tự như chức năng hay quyền hạn của cơ quan thi hành luật pháp.

Tiết lộ thông tin theo đúng luật do cơ quan khác thực thi

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân về quý vị theo yêu cầu của cơ quan khác và khi việc tiết lộ này phù hợp với luật do cơ quan đó thực thi. Sở Thuế Úc (Australian Taxation Office) và các Ủy hội Bầu cử Úc là các cơ quan có quyền yêu cầu tiết lộ thông tin hộ chiếu.

Phối kiểm dữ liệu

Người có giấy tờ thông hành do Úc cấp, nộp giấy tờ cho các tổ chức thuộc lĩnh vực công quyền hay tư nhân như là giấy tờ chứng minh lý lịch có thể sẽ được yêu cầu ưng thuận cho Bộ phối kiểm dữ liệu xác minh qua trung gian Dịch vụ Phối kiểm Giấy tờ (Document Verification Service - DVS) do Bộ Tổng Chưởng lý phụ trách, với điều kiện tổ chức này là tổ chức sử dụng DVS hợp lệ, Bộ sẽ phối kiểm dữ liệu và xác nhận các giấy tờ có hợp lệ hay không.

Hậu quả nếu không thu thập thông tin cá nhân về quý vị

Việc phối kiểm lý lịch và chi tiết quốc tịch của quý vị là điều cần thiết để chúng tôi có thể cấp giấy tờ thông hành. Nếu không thể xác nhận những chi tiết này, chúng tôi sẽ không thể cấp giấy tờ thông hành cho quý vị.

Bảo vệ quyền riêng tư trên mạng

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân về quý vị khi quý vị vào các trang mạng trên máy chủ của Bộ, trừ phi quý vị chọn cung cấp thông tin đó. Tuy nhiên, các trang mạng của chúng tôi có những đường dẫn tới các trang mạng khác. Bộ không chịu trách nhiệm về nội dung và cách thức bảo mật của các trang mạng đó và chúng tôi khuyến khích quý vị đọc chính sách bảo mật chi tiết riêng tư của mỗi trang mạng này. Trang mạng www.dfat.gov.au của Bộ có thêm thông tin.

Xem hoặc sửa đổi thông tin cá nhân về quý vị

Bất kỳ lúc nào quý vị cũng có thể xem chi tiết trong giấy tờ thông hành của mình qua trung gian đường dẫn trên trang mạng của Văn phòng Hộ chiếu Úc Australian Passport Office. Nếu muốn sửa đổi chi tiết trong giấy tờ thông hành của mình, quý vị cần phải nộp đơn xin giấy tờ thông hành mới.
Tại trang mạng www.passports.gov.aucó thêm thông tin.

Liên lạc với ai

Bất kỳ lúc nào nếu quý vị cho rằng chúng tôi không tuân theo nghĩa vụ bảo mật thông tin riêng tư hoặc quý vị có thắc mắc về bất cứ thông tin nào được cung cấp trong tài liệu thông tin này, xin quý vị liên lạc với:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
John McEwen Crescent
BARTON ACT 0221

Thư điện tử (Email): passports.australia@dfat.gov.au

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về các quyền hạn của mình theo Đạo luật Bảo mật Chi tiết Riêng tư (Privacy Act 1988 ) tại trang mạng www.oaic.gov.au của Văn phòng Ủy viên Thông tin Úc (Office of the Australian Information Commissioner's).

Hãy bảo vệ Hộ chiếu của quý vị

Nhớ luôn luôn cất giữ cẩn thận Hộ chiếu của quý vị. Khi đi ra nước ngoài, Hộ chiếu thường là giấy tờ chứng minh lý lịch duy nhất sẽ được chấp nhận. Quý vị hãy cất giữ Hộ chiếu trong cái vỏ/bao để khỏi bị hư hại. Quý vị sẽ phải trả thêm lệ phí khi xin Hộ chiếu mới sau khi bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu.

Muốn biết thêm thông tin:

Muốn biết thông tin mới nhất về Hộ chiếu và các tài liệu khác do chúng tôi phát hành, xin quý vị vào trang mạng của chúng tôi, www.passports.gov.au hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (APIS) qua số 131 232 tại Úc. Nếu đang ở nước ngoài, xin quý vị liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc.

Muốn biết những hướng dẫn về du lịch và thông tin thiết thực để giúp quý vị chuẩn bị cho chuyến đi du lịch nước ngoài được an toàn, xin vào trang mạng www.smartraveller.gov.au

Tính tiện dụng

Nếu không thạo tiếng Anh, quý vị có thể sử dụng Dịch vụ Thông Phiên dịch của Chính phủ Úc trong cuộc phỏng vấn Hộ chiếu mà không phải trả lệ phí gì cả. Nếu quý vị cần thông dịch viên hoặc bị khiếm thị và cần thông tin tổng quát về Hộ chiếu, xin quý vị gọi cho APIS qua số 131 232.

Nếu bị khiếm thính hoặc sa sút thính lực hay nói khó, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua trung gian Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia: người sử dụng điện thoại TTY, xin gọi số 133 677 và người sử dụng Dịch vụ Nói-Nghe (Speak and Listen), gọi số 1300 555 727, sau đó xin được nói chuyện với APIS qua số 131 232.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của quý vị

Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý vị và chúng tôi hoan hỉ đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị về cách thức nhân viên chúng tôi có thể làm cho nó tốt hơn nữa. Xin quý vị gửi bất kỳ lời khen ngợi, khiếu nại, ý kiến đóng góp nào cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào dưới đây:

Qua mạng Internet:

Điện thoại:

APIS 131 232

Thư tín:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021