Bảo mật chi tiết riêng tư

Những điểm chính

  • Chúng tôi rất cẩn thận để bảo vệ thông tin cá nhân quý vị cung cấp cho chúng tôi
  • Theo luật Úc, chúng tôi phải bảo vệ thông tin của quý vị không bị mất mát, sử dụng bừa bãi, xem, sửa đổi hay tiết lộ trái phép
  • Bất kỳ nhân viên nào vi phạm các Đạo luật liên quan đều có thể chịu hình phạt về hình sự và/hay dân sự

Lưu trữ cẩn mật thông tin cá nhân của quý vị

Thông tin cá nhân quý vị cung cấp khi xin cấp Hộ chiếu được luật pháp bảo vệ.

Đạo Luật Bảo mật Chi tiết Riêng Tư (Privacy Act) 1988Đạo luật Hộ chiếu Úc (Australian Passports) 2005 quy định cách thức Bộ Ngoại giao và Mậu dịch Úc (Department of Foreign Affairs and Trade - DFAT) sử dụng thông tin cá nhân của quý vị như thế nào. Nhân viên DFAT nào vi phạm Đạo luật đều có thể chịu hình phạt về hình sự hay dân sự hoặc cả hai.

Đạo Luật Bảo mật Chi tiết Riêng Tư (Privacy Act) 1988 áp đặt những quy định pháp lý nghiêm ngặt về cách thức DFAT thu thập, lưu giữ và tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị. Theo Đạo luật này, DFAT phải thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin của quý vị không bị mất mát, sử dụng bừa bãi, xem, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép.

Đơn xin

Thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi khi xin cấp giấy thông hành là nguồn thông tin chính của chúng tôi về quý vị. DFAT chỉ có thể sử dụng thông tin này theo đúng các luật lệ liên quan, kể cả việc xác định điều kiện được cấp Hộ chiếu của quý vị bằng cách xác minh chi tiết lý lịch và quốc tịch của quý vị.

Chúng tôi không được phép cung cấp thông tin này cho các cơ quan hoặc cá nhân khác ngoại trừ các trường hợp được phép theo Đạo Luật Bảo mật Chi tiết Riêng Tư (Privacy Act) 1988, Đạo luật Hộ chiếu Úc (Australian Passports) 2005 và các luật lệ liên quan khác.

Tiết lộ thông tin để thẩm định điều kiện phải hội đủ

DFAT cần phối kiểm thông tin quý vị cung cấp để xác định điều kiện được cấp hộ chiếu của quý vị. Nhân viên thẩm quyền có thể tiết lộ thông tin của quý vị cho bất kỳ cơ quan hoặc cá nhân nào có thể trợ giúp công tác phối kiểm, bao gồm:

Tiết lộ vì những lý do khác

Thông tin có thể được tiết lộ vì một số ít mục đích khác như quy định trong Đạo luật Hộ chiếu Úc (Australian Passports) 2005, gồm có:

Những cơ quan mà DFAT có thể cung cấp thông tin của quý vị vì những mục đích trên bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong số những cơ quan dưới đây:

Những trường hợp tiết lộ thông tin khác có thể được thực hiện trong một số ít tình huống được cho phép trong Đạo Luật Bảo mật Chi tiết Riêng Tư (Privacy Act) 1988. Ví dụ như nếu luật do cơ quan khác thi hành cho cơ quan đó có quyền pháp lý để xem thông tin như vậy, thì thông tin này có thể được tiết lộ.

Tiết lộ thông tin cho Ủy hội Bầu cử Úc

Theo mục 92 trong Đạo luật Bầu cử Liên bang (Commonwealth Electoral) 1918, thông tin có thể được tiết lộ cho Ủy hội Bầu cử Úc (AEC). Điều khoản này cho phép AEC yêu cầu thông tin do các cơ quan Liên bang lưu trữ nhằm mục đích chuẩn bị, duy trì hoặc sửa lại Danh sách Cử tri.

Khi tiết lộ bất cứ thông tin nào, DFAT phải tuân thủ các quy định trong Đạo Luật Bảo mật Chi tiết Riêng Tư (Privacy Act) 1988.

Bảo vệ quyền riêng tư trên mạng

DFAT không thu thập thông tin cá nhân của quý vị khi quý vị vào các trang mạng trên máy chủ của DFAT trừ phi quý vị chọn cung cấp thông tin đó.

Tuy nhiên, những trang mạng của chúng tôi có những đường dẫn tới các trang khác. DFAT không chịu trách nhiệm về nội dung và điều lệ bảo mật của các trang mạng đó và chúng tôi khuyến khích quý vị đọc chính sách bảo mật chi tiết thông tin của mỗi trang mạng.

Trang mạng www.dfat.gov.au và trang mạng về Hộ chiếu www.passports.gov.au của DFAT có thêm thông tin về chính sách bảo mật chi tiết riêng tư trên mạng internet.

Liên lạc với ai

Bất kỳ lúc nào nếu quý vị cho rằng chúng tôi không tuân theo nghĩa vụ bảo mật thông tin riêng tư hoặc quý vị có thắc mắc về bất cứ thông tin nào được cung cấp trong tài liệu thông tin này, xin quý vị liên lạc với:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwen Crescent
BARTON ACT 0221

Thư điện tử (Email): passports.australia@dfat.gov.au

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về quyền hạn của mình theo Đạo Luật Bảo mật Chi tiết Riêng Tư (Privacy Act) 1988 trên trang mạng của Văn phòng Ủy viên Đặc trách Thông tin của Úc tại www.oaic.gov.au


Hãy bảo vệ Hộ chiếu của quý vị

Nhớ luôn luôn cất giữ cẩn thận Hộ chiếu của quý vị. Khi đi ra nước ngoài, Hộ chiếu thường là giấy tờ chứng minh lý lịch duy nhất sẽ được chấp nhận. Quý vị hãy cất giữ Hộ chiếu trong cái vỏ/bao để khỏi bị hư hại. Quý vị sẽ phải trả thêm lệ phí khi xin Hộ chiếu mới sau khi bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu.

Muốn biết thêm thông tin:

Muốn biết thông tin mới nhất về Hộ chiếu và các tài liệu khác do chúng tôi phát hành, xin quý vị vào trang mạng của chúng tôi, www.passports.gov.au hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (APIS) qua số 131 232 tại Úc. Nếu đang ở nước ngoài, xin quý vị liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc.

Muốn biết những hướng dẫn về du lịch và thông tin thiết thực để giúp quý vị chuẩn bị cho chuyến đi du lịch nước ngoài được an toàn, xin vào trang mạng www.smartraveller.gov.au

Tính tiện dụng

Nếu không thạo tiếng Anh, quý vị có thể sử dụng Dịch vụ Thông Phiên dịch của Chính phủ Úc trong cuộc phỏng vấn Hộ chiếu mà không phải trả lệ phí gì cả. Nếu quý vị cần thông dịch viên hoặc bị khiếm thị và cần thông tin tổng quát về Hộ chiếu, xin quý vị gọi cho APIS qua số 131 232.

Nếu bị khiếm thính hoặc sa sút thính lực hay nói khó, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua trung gian Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia: người sử dụng điện thoại TTY, xin gọi số 133 677 và người sử dụng Dịch vụ Nói-Nghe (Speak and Listen), gọi số 1300 555 727, sau đó xin được nói chuyện với APIS qua số 131 232.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của quý vị

Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý vị và chúng tôi hoan hỉ đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị về cách thức nhân viên chúng tôi có thể làm cho nó tốt hơn nữa. Xin quý vị gửi bất kỳ lời khen ngợi, khiếu nại, ý kiến đóng góp nào cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào dưới đây:

Qua mạng Internet:

Điện thoại:

APIS 131 232

Thư tín:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021