Gia hạn Hộ chiếu

Những điểm chính

 • Gia hạn Hộ chiếu là cách nhanh chóng và đơn giản để có Hộ chiếu mới
 • Quý vị không cần phải điền loại đơn đầy đủ hoặc nộp giấy tờ bổ sung
 • Chúng tôi sẽ cung cấp cho người đứng đơn hội đủ điều kiện mẫu đơn gia hạn chỉ gồm một trang đã điền sẵn chi tiết.

Quý vị cần những gì

Khi muốn gia hạn Hộ chiếu, nếu quý vị hội đủ điều kiện, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị mẫu đơn gia hạn chỉ gồm một trang đã điền sẵn chi tiết cá nhân của quý vị. Nhờ mẫu đơn điền sẵn này, thủ tục gia hạn sẽ đơn giản hơn.

Quý vị không cần phải nộp bất kỳ giấy tờ chứng minh nào hết khi nộp đơn xin gia hạn Hộ chiếu. Tuy nhiên, quý vị phải nộp hai ảnh màu hợp lệ không cũ quá sáu tháng và xuất trình Hộ chiếu Úc cũ. Hộ chiếu cũ của quý vị sẽ bị cắt hủy.

Lấy đơn xin gia hạn

Trên mạng Internet – làm theo các hướng dẫn tại trang mạng www.passports.gov.au để lấy đơn xin gia hạn đã điền sẵn và in ra. Quý vị cũng có thể yêu cầu trên mạng internet để chúng tôi gửi đơn đã điền sẵn cho quý vị qua đường bưu điện.

Tại Úc – gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (Australian Passport Information Service) qua số 131 232 để yêu cầu họ gửi mẫu đơn đã điền sẵn qua đường bưu điện cho quý vị.

Tại nước ngoài – liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc gần nhất. Nhân viên Hộ chiếu sẽ gửi cho quý vị mẫu đơn đã điền sẵn qua đường bưu điện hoặc quý vị có thể đến lấy tại phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự quán.

Tại Úc, quý vị nên đích thân nộp đơn xin gia hạn tại Bưu điện Úc. Muốn tìm chi nhánh Bưu điện Úc nào có cung cấp Dịch vụ Hộ chiếu gần nhà, quý vị gọi cho Bưu điện Úc qua số 131 318 hoặc vào trang mạng www.auspost.com.au. Nếu đang ở nước ngoài, quý vị hãy liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự quán Úc gần nhất để biết chi tiết cách thức nộp đơn.

Ai hội đủ điều kiện?

Không phải ai cũng hội đủ điều kiện để được sử dụng đơn xin gia hạn. Đặc biệt, quý vị không thể sử dụng đơn xin này nếu quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu cũ (thay vào đó, quý vị sẽ cần phải sử dụng mẫu đơn xin Hộ chiếu loại đầy đủ). Vì vậy, trước khi tìm cách gia hạn Hộ chiếu, quý vị hãy sử dụng bảng kiểm tra dưới đây để chắc chắn rằng mình có đủ điều kiện.

Quý vị có thể nộp đơn xin gia hạn nếu:

 • quý vị là một công dân Úc tuổi từ 18 tuổi trở lên,
 • quý vị có Hộ chiếu Úc loại người lớn cấp vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2000 hoặc Hộ chiếu Úc loại trẻ em cấp khi quý vị từ 16 tuổi trở lên vào ngày 1 tháng 7 năm 2005,
 • Hộ chiếu của quý vị có hiệu lực trong ít nhất hai năm khi được cấp,
 • được cấp Hộ chiếu theo các chi tiết cá nhân hiện tại của quý vị (ví dụ như tên, ngày sinh, nơi sinh và giới tính).

Lưu ý: Quý vị sẽ cần phải giữ lại Hộ chiếu cũ và xuất trình khi xin gia hạn Hộ chiếu.

Quý vị không thể nộp đơn xin gia hạn nếu:

 • quý vị không phải là công dân Úc, hoặc
 • trình báo Hộ chiếu của quý vị đã bị mất hoặc bị đánh cắp (hoặc không có Hộ chiếu để xuất trình), hoặc
 • được cấp Hộ chiếu với thời gian hiệu lực dưới hai năm, hoặc
 • quý vị đã đổi tên và giới tính kể từ khi được cấp Hộ chiếu cũ, hoặc
 • Hộ chiếu Úc loại người lớn của quý vị cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2000, hoặc
 • Hộ chiếu Úc loại trẻ em của quý vị cấp trước khi quý vị được 16 tuổi hay trước ngày 1 tháng 7 năm 2005.

Hãy bảo vệ Hộ chiếu của quý vị

Nhớ luôn luôn cất giữ cẩn thận Hộ chiếu của quý vị. Khi đi ra nước ngoài, Hộ chiếu thường là giấy tờ chứng minh lý lịch duy nhất sẽ được chấp nhận. Quý vị hãy cất giữ Hộ chiếu trong cái vỏ/bao để khỏi bị hư hại. Quý vị sẽ phải trả thêm lệ phí khi xin Hộ chiếu mới sau khi bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu.

Muốn biết thêm thông tin:

Muốn biết thông tin mới nhất về Hộ chiếu và các tài liệu khác do chúng tôi phát hành, xin quý vị vào trang mạng của chúng tôi, www.passports.gov.au hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (APIS) qua số 131 232 tại Úc. Nếu đang ở nước ngoài, xin quý vị liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc.

Muốn biết những hướng dẫn về du lịch và thông tin thiết thực để giúp quý vị chuẩn bị cho chuyến đi du lịch nước ngoài được an toàn, xin vào trang mạng www.smartraveller.gov.au

Tính tiện dụng

Nếu không thạo tiếng Anh, quý vị có thể sử dụng Dịch vụ Thông Phiên dịch của Chính phủ Úc trong cuộc phỏng vấn Hộ chiếu mà không phải trả lệ phí gì cả. Nếu quý vị cần thông dịch viên hoặc bị khiếm thị và cần thông tin tổng quát về Hộ chiếu, xin quý vị gọi cho APIS qua số 131 232.

Nếu bị khiếm thính hoặc sa sút thính lực hay nói khó, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua trung gian Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia: người sử dụng điện thoại TTY, xin gọi số 133 677 và người sử dụng Dịch vụ Nói-Nghe (Speak and Listen), gọi số 1300 555 727, sau đó xin được nói chuyện với APIS qua số 131 232.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của quý vị

Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý vị và chúng tôi hoan hỉ đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị về cách thức nhân viên chúng tôi có thể làm cho nó tốt hơn nữa. Xin quý vị gửi bất kỳ lời khen ngợi, khiếu nại, ý kiến đóng góp nào cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào dưới đây:

Qua mạng Internet:

Điện thoại:

APIS 131 232

Thư tín:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021