Tái xét các quyết định

Những điểm chính

  • Theo luật Úc, một số quyết định do chúng tôi đưa ra là những quyết định có thể được tái xét
  • Nếu quý vị yêu cầu tái xét một quyết định, chúng tôi sẽ cử một người không can dự vào quyết định ban đầu xem xét tất cả chi tiết
  • Nhân viên tái xét có thể giữ nguyên quyết định ban đầu, thay đổi, hoặc hủy bỏ quyết định đó và đưa ra quyết định mới thay thế
  • Nếu không đồng ý với quyết định của Nhân viên tái xét, quý vị có thể xin Tòa Tài phán Tái xét Hành chính (Administrative Review Tribunal) tái xét thêm

Những quyết định nào là quyết định có thể được tái xét?

Đạo luật Hộ chiếu Úc (Australian Passports) 2005 (Đạo Luật) quy định một số quyết định nhất định của Văn phòng Hộ chiếu Úc (Australian Passport Office) là những quyết định có thể tái xét. Những quyết định này được liệt kê ở bên dưới.

Nếu chúng tôi đưa ra một trong những quyết định này và quý vị không đồng ý với nó, quý vị có quyền xin tái xét quyết định đó.

Dưới đây là những quyết định có thể tái xét:

Nếu quý vị yêu cầu tái xét một quyết định, chúng tôi sẽ chỉ định một nhân viên xét duyệt nội bộ không can dự đến quyết định ban đầu xem xét cẩn thận tất cả chi tiết. Quyết định ban đầu có thể vẫn được giữ nguyên; có thể được sửa đổi; hoặc bỏ đi và thay thế bằng một quyết định mới. Quý vị sẽ được cho biết kết quả thủ tục tái xét trong thời gian sớm nhất.

Nếu vẫn không hài lòng với kết quả của thủ tục tái xét nội bộ, quý vị có thể xin Tòa Tài phán Tái xét Hành chính (Administrative Review Tribunal) tái duyệt.

Xin tái xét quyết định

Muốn xin tái xét một quyết định có thể tái xét được, quý vị phải làm đơn và trình bày lý do nộp đơn. Quý vị phải nộp đơn xin tái xét này trong vòng 28 ngày sau khi nhận được thông báo về quyết định ban đầu. Quý vị không phải trả lệ phí nộp đơn.

Quý vị hãy gửi đơn về:

Assistant Secretary
Passport Client Services Branch
Australian Passport Office
R G Casey Building
John McEwen Crescent
BARTON ACT 0221
AUSTRALIA


Hãy bảo vệ Hộ chiếu của quý vị

Nhớ luôn luôn cất giữ cẩn thận Hộ chiếu của quý vị. Quý vị hãy cất giữ Hộ chiếu trong vỏ/bao được cung cấp để khỏi bị hư hại. Quý vị sẽ phải trả thêm lệ phí khi xin Hộ chiếu mới sau khi Hộ chiếu bị mất hoặc bị đánh cắp.

Muốn biết thêm thông tin

Muốn đọc Chính sách Bảo mật Chi tiết Riêng tư của Bộ Ngoại giao và Mậu dịch, truy cập trang mạng www.dfat.gov.au của DFAT.

Muốn biết thông tin mới nhất về Hộ chiếu và các ấn phẩm khác do chúng tôi phát hành, xin quý vị vào trang mạng www.passports.gov.au của chúng tôi hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (Australian Passport Information Service  (APIS)) qua số 131 232 tại Úc. Nếu đang ở nước ngoài, xin quý vị liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc.

Muốn biết những hướng dẫn về du lịch và thông tin thiết thực để giúp quý vị chuẩn bị cho chuyến đi du lịch nước ngoài được an toàn, xin vào trang mạng www.smartraveller.gov.au.

Tính tiện dụng

Nếu không thạo tiếng Anh, quý vị có thể sử dụng Dịch vụ Thông Phiên dịch (Translating and Interpreting Service) của Chính phủ Úc trong cuộc phỏng vấn Hộ chiếu mà không phải trả lệ phí gì cả. Nếu quý vị cần thông dịch viên hoặc bị khiếm thị và cần thông tin tổng quát về Hộ chiếu, xin quý vị gọi cho APIS qua số 131 232.

Nếu bị khiếm thính hoặc sa sút thính lực hay nói khó, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua trung gian Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia (National Relay Service): người sử dụng điện thoại TTY, xin gọi số 133 677 và người sử dụng Dịch vụ Nói-Nghe (Speak and Listen), xin gọi số 1300 555 727. Xin được nói chuyện với APIS qua số 131 232.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của quý vị

Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý vị và chúng tôi hoan hỉ đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị về cách thức nhân viên chúng tôi có thể làm cho nó tốt hơn nữa. Xin quý vị gửi bất kỳ lời khen ngợi, khiếu nại, ý kiến đóng góp ​​nào cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào dưới đây:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwen Crescent
BARTON ACT 0221