Serbisyong Pang-impormasyon ng Australia ukol sa Pasaporte

Mga mahalagang puntos

 • Mayroon ka bang katanungan tungkol sa mga aplikasyon at proseso sa pasaporte ng Australia?
 • Kung ikaw ay nasa Australia, makakakuha ka ng mabilis na kasagutan sa karamihang mga katanungan mula sa Serbisyong Pang-impormasyon ng Australia ukol sa Pasaporte (Australian Passport Information Service - APIS) sa 131 232

Kontakin ang APIS sa halagang lokal na tawag

Ang Australian Passport Information Service (APIS) ay nagdudulot ng serbisyong pang-impormasyon sa pamamagitan ng telepono sa mga tumatawag sa Australia pitong araw sa isang linggo. Kung ikaw ay tatawag, ang iyong mga katanungan ay sasagutin ng mga kawaning may kasanayan at karanasan. Gayunpaman, ang APIS ay hindi isang tanggapan ng pasaporte.

Makokontak mo ang APIS sa 131 232 sa halagang lokal na tawag saan mang lugar sa Australia. Ang mga oras ng opisina ay (AEST) 8n.u. – 8n.g. Lunes - Biyernes at 8.30n.u. – 5n.h. Sabado at Linggo. Sarado ang APIS sa Araw ng Bagong Taon, Australia Day, Easter Monday, Biyernes Santo, Araw ng Anzac, Araw ng Pasko at Boxing Day.

Ang APIS ay makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa:

 • paano mag-aaplay para sa iyong kauna-unahang pasaporte ng Australia
 • paano mag-rerenew ng pasaporte
 • paano mag-aaplay para sa pasaporte ng bata
 • paano kukumpletohin ang iyong aplikasyon ng pasaporte o porma ng pang-renew
 • saan makakakuha ng pangsuportang dokumento gaya ng kopya ng kabuuang sertipiko ng kapanganakan mo
 • kasalukuyang mga singilan sa aplikasyon para sa pasaporte (Ang APIS ay tumatanggap din ng mga bayad sa pamamagitan ng credit card para sa apurahang pagpoproseso at nawala o ninakaw na mga bayad sa pamamagitan ng telepono)
 • saan isasalang ang iyong aplikasyon
 • ang kalagayan ng iyong aplikasyon at kung gaano katagal aabutin ang pagproseso
 • ano ang gagawin kung nawala o ninakaw ang iyong pasaporte
 • ang bilang ng iyong mga pasaporteng nawala o ninakaw.

Ang APIS ay nagsasagawa rin ng mga appointment para maisalang mo ang iyong mga aplikasyon sa tanggapan ng pasaporte ng Australia kung:

 • kailangan mong magbiyahe nang madalian bunga ng hindi-inaasahan, mahabaging mga dahilan o iba pang hindi-pangkaraniwang mga kalagayan, o
 • kailangan mo ng dokumentong pambiyahe bukod sa pasaporte ng Australia (maliban sa mga aplikasyon ng Mga Dokumento ng Pagkakakilanlan para sa pagbibiyahe sa Norfolk Island, na maaaring isalang sa Australia Post).

Ang APIS ay hindi makakatulong sa iyo tungkol sa:

 • impormasyon tungkol sa mga visa para sa ibang mga bansa — kontakin ang iyong ahente sa pagbibiyahe, eroplanong sasakyan o diplomatikong misyon o konsulado ng bansang nagpapalabas nito
 • impormasyon tungkol sa dayuhang mga pasaporte — kontakin ang diplomatikong misyon o konsulado ng bansang nagpapalabas nito
 • impormasyon tungkol sa pagiging mamamayan ng Australia o mga visa — kontakin ang Kagawaran ng Imigrasyon at Pagkamamamayan (Department of Immigration and Citizenship) sa 131 881 o magtungo sa website na www.immi.gov.au o www.citizenship.gov.au
 • partikular na impormasyon tungkol sa ibang mga bansa — alamin sa iyong ahente sa pagbibiyahe o kaugnay na diplomatikong misyon o konsulado ng bansa. Ang mga detalye ng dayuhang mga misyon sa Australia ay maaaring makuha mula sa website ng Kagawaran ng mga Ugnayang Panlabas at Kalakalan (Department of Foreign Affairs and Trade) www.dfat.gov.au. Ang DFAT website, www.smartraveller.gov.au, ay nagbibigay ng payo sa pagbibiyahe para sa mga Australiano tungkol sa mga destinasyon sa ibayong dagat.
 • impormasyon tungkol sa pasaporte o aplikasyon ng pangatlong partido (may ilang naaangkop na mga eksepsyon para sa mga magulang ng mga menor de edad).

Mangyaring pangalagaan ang iyong pasaporte

Tandaan na pangalagaan ang iyong pasaporte. Kapag nagbibiyahe sa ibayong dagat, kadalasan ito lamang ang tinatanggap na katibayan ng pagkakakilanlan. Mangyari lamang na ilagay ang iyong pasaporte sa ibinigay na lagayan upang maiwasang masira ito. May naaangkop na karagdagang mga bayad upang mapalitan ang nawala o ninakaw na mga pasaporte.

Karagdagang impormasyon:

Para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa mga pasaporte at mga kopya ng iba pang mga publikasyon, bisitahin ang aming website, www.passports.gov.au o tumawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service)(APIS) sa 131 232 . Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, kontakin ang isang diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Para sa payong pambiyahe at praktikal na impormasyon upang matulungan kang maghanda para sa ligtas na pagbibiyahe sa ibayong dagat, magtungo sa www.smartraveller.gov.au

Paraan ng Pag-access

Kung ikaw ay hindi gaanong nakakapagsalita ng wikang Ingles, maaari mong gamitin ang Serbisyo ng Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete ng Pamahalaang Australia sa iyong panayam para sa pasaporte nang walang bayad. Kung kailangan mo ng interpreter o ikaw ay may kapansanan sa paningin at kailangan ng pangkalahatang impormasyong tungkol sa pasaporte, pakitawagan ang APIS sa 131 232

Kung ikaw ay bingi, o may kapansanan sa pandinig o pagsasalita, kontakin kami sa pamamagitan ng Pambansang Serbisyo ng Relay: Sa mga gumagamit ng TTY tumawag sa 133 677 at sa mga gumagamit ng Speak and Listen tumawag sa 1300 555 727. Hilingin ang APIS sa 131 232.

Pinahahalagahan namin ang iyong mga puna

Nagtatrabaho kami nang husto upang mapagbuti ang aming serbisyo sa iyo at malugod naming tatanggapin ang iyong suhestiyon kung paano ito higit pang mapagbubuti ng aming mga kawani. Mangyari lamang na iharap sa amin ang iyong mga papuri, reklamo o komento sa alinman sa sumusunod na mga paraan:

Online:

Telepono:

APIS 131 232

Sa pamamagitan ng pagsulat sa:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021