Mga bata at pahintulot ng magulang

Mahalagang mga puntos

  • Karaniwan ay kailangan namin ang nakasulat na pahintulot ng bawat taong may responsibilidad bilang magulang bago pa mag-isyu ng pasaporte sa isang bata
  • Ito ay upang protektahan ang mga bata mula sa pagdukot at mapangalagaan ang mga karapatan ng lahat ng taong may responsibilidad bilang magulang

Sino ang kailangang magbigay ng pahintulot?

May mga batas na nangangasiwa sa pag-iisyu ng mga pasaporte ng Australia sa mga bata. Dinisenyo ang mga batas na ito upang protektahan ang mga bata mula sa pagdukot at mapangalagaan ang mga karapatan ng lahat ng taong may responsibilidad bilang magulang para sa mga bata.

Bago pa mag-isyu ng pasaporte sa isang bata (sinumang nasa edad na mababa sa 18 taon na hindi kailanman nag-asawa), kakailanganin ang nakasulat na pahintulot ng lahat ng taong may responsibilidad bilang magulang para sa bata. Kung ang pahintulot ay hindi maisasalang kasama ng aplikasyon, maaari itong isalang sa pamamagitan ng tanggapan ng Australia Post, tanggapan ng pasaporte ng Australia o diplomatikong misyon o konsulado ng Australia sa ibayong dagat.

Sa karamihang kaso, ang mga taong may responsibilidad bilang magulang ay ang mga magulang na nakapangalan sa buong sertipiko ng kapanganakan ng bata. Maaari lamang matanggal ang kanilang responsibilidad bilang magulang sa pamamagitan ng hukuman ng Australia.

Kung isang tao lamang ang nakapangalan sa buong sertipiko ng kapanganakan ng bata ngunit may isa pang taong may responsibilidad bilang magulang, ang taong iyon ay kailangang magbigay ng nakasulat na pahintulot bago pa mag-isyu ng pasaporte.

Bukod sa mga magulang na nakapangalan sa buong sertipiko ng kapanganakan ng bata ang ibang tao (kabilang ang mga ahensya para sa kapakanan ng bata) ay maaaring may responsibilidad bilang magulang sa pamamagitan ng mga kautusan ng hukuman ng Australia na sumasaklaw sa tirahan, kontak, mga karapatan sa pag-access, pagiging tagapag-alaga, kustodiya, o iba pang partikular na mga isyung may kaugnayan sa bata.

Kailangang magbigay ang mga aplikante ng orihinal na mga kopya ng lahat ng mga kautusan ng hukuman na may kaugnayan sa bata kasama ang nakumpletong Form B-7(Walang karagdagang mga kautusan ng hukuman-Aplikasyong pambata).

Mga kautusan ng dayuhang hukuman

Hindi mapapawalang-bisa ng mga kautusan ng dayuhang hukuman, ang mga pangangailangan ng pahintulot sa ilalim ng batas ng pasaporte ng Australia, kahit na tinatanggal ng mga ito ang mga karapatan ng isang tao bilang magulang. Kakailanganin pa rin ang pahintulot ng ibang tao (mga) kahit na may kautusan ng dayuhang hukuman.

Ang tanging mga eksepsyon ay:
  • mga kautusang mula sa hukuman ng isang bansang lumagda sa Hague Convention ukol sa Mga Aspetong Sibil ng Pandaigdigang Pagdukot sa Bata (Civil Aspects of International Child Abduction) na pinapayagang magbiyahe sa buong daigdig ang isang bata, na nagpapahintulot sa pag-iisyu ng isang pasaporte nang walang buong pahintulot ng magulang sa ilalim ng espesyal na mga kalagayan, o
  • mga kautusan ng dayuhang hukuman na rehistrado sa ilalim ng Family Law Act 1975ng Australia.

Gayunpaman, kailangang isalang ang lahat ng mga kautusan ng dayuhang hukuman kasama ng aplikasyon bilang dokumentasyong pansuporta. Maaaring ikonsidera ang mga ito sa pagtatasa ng aplikasyon.

Kung nagsasalang ng kautusan ng dayuhang hukuman sa wikang naiiba sa Ingles, kailangang magbigay ng buong pagsasalin sa pamamagitan ng aprubadong serbisyo ng pagsasaling-wika at pag-iinterprete, (magtungo sa www.passports.gov.au para sa detalyadong mga pangangailangan).

Ano ang mangyayari kung hindi ka makakuha ng pahintulot?

Ang tanging paraan lamang na magarantiyahan ang pag-isyu ng pasaporte sa isang bata nang walang buong pahintulot ng magulang ay sa pamamagitan ng kautusan ng hukuman ng Australia na pumapayag sa pandaigdigang pagbibiyahe ng bata.

Sa naiibang paraan naman, maaari mong hilingin na ang aplikasyon ng iyong anak ay ikonsidera sa ilalim ng espesyal na mga kalagayang itinakda sa section 11(2) ng Australian Passport Act 2005 at section 2.1 ng Australian Passports Determination 2005.

Sa katulad na mga kaso, ang aplikasyon sa pasaporte ay dapat na may kasamang nakumpletong Form B-8(Pangalan lamang ng ina sa sertipiko ng kapanganakan ng bata) o B-9 (Batang walang buong pahintulot ng magulang o kautusan ng hukuman ng Australia na pumapayag sa pandaigdigang pagbibiyahe) kung saan sinasabi ng aplikante kung bakit hindi makakuha o hindi maaaring makuha ang kinakailangang pahintulot.

Ang mga forms B-7, B-8 at B-9 ay maaaring makuha ng ‘online’ sa www.passports.gov.au, at sa pamamagitan ng mga tanggapan ng Australia Post at mga tanggapan ng pasaporte ng Australia sa bansa. Sa ibayong dagat, maaaring makuha ang mga ito sa mga diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Ang batas na nangangasiwa sa pag-iisyu ng pasaporte sa Australia ay maaaring matagpuan sa http://www.dfat.gov.au/publications/passports/LegislativeAuthority/index.htm

Espesyal na mga kalagayan

Tatasahin ng delegado ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ang aplikasyong isinalang para sa pagkokonsidera sa ilalim ng espesyal na mga kalagayan. Ang delegado ay maaaring:
  • magpasya na makapag-iisyu ng pasaporte batay sa espesyal na mga kalagayan, o
  • magpasya na hindi makapag-iisyu ng pasaporte dahil walang umiiral na espesyal na mga kalagayan, o
  • tumangging gamitin ang kaniyang mabuting pagpapasiya dahil ang usapin ay dapat pagpasyahan sa hukuman.

Walang garantiya na ang aplikasyong isinalang sa ilalim ng espesyal na mga kalagayan ay magreresulta sa pag-iisyu ng pasaporte sa bata. Karaniwang hindi naibabalik ang ibinayad sa aplikasyon kung hindi nabigyan ng pasaporte ang bata.

Karapatan sa pagrerepaso

Ang desisyon na hindi mag-isyu ng pasaporte ng Australia sa isang bata sa dahilang walang umiiral na espesyal na mga kalagayan ay isang desisyong maaaring repasuhin sa ilalim ng section 48 ng Batas. Walang karapatan sa pagrerepaso kung inaprubahan ng delegado ang pag-isyu ng pasaporte o tumangging gamitin ang mabuting pagpapasiya sa pag-isyu ng pasaporte. Ang desisyon na hindi ibalik ang bayad sa aplikasyon para sa pasaporte ng bata ay isa ring desisyon na maaaring repasuhin.

Mga panahon ng pagpoproseso

Ang normal na mga panahon ng pagpoproseso at opsyong makapili ng prayoridad sa pagpoproseso ay maaari lamang makuha kung makumpirma ang buong pahintulot ng magulang sa oras ng pagsasalang.

Kung ang aplikasyon ng bata ay isinalang nang walang pahintulot ng isang taong may responsibilidad bilang magulang, karaniwan ay kinakailangan ang karagdagang tatlo hanggang apat na linggo upang malaman kung may umiiral na espesyal na mga kalagayan. Kinakailangan ang panahong ito upang makagawa ang mga opisyal ng mga pagsisiyasat, na maaaring kabilang ang pagsulat sa iba pang mga taong may responsibilidad bilang magulang upang abisuhan sila na may isinalang na aplikasyon at humihingi ng kanilang pahintulot.

Tandaan: Ipinapayo na huwag gumawa ng nakapirming mga planong pambiyahe o magbayad sa mga ticket hanggat hindi mo pa alam kung naibigay na ang pagka-apruba sa pasaporte.

Paghadlang sa pag-isyu ng pasaporte sa iyong anak

Ang taong may responsibilidad bilang magulang para sa isang bata ay maaaring magpalabas ng Child Alert na nagbababala sa Kagawaran ng mga Ugnayang Panlabas at Kalakalan (Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) na may mga kalagayang kinakailangang ikonsidera bago mag-isyu ng Australyanong dokumentong pambiyahe sa isang bata.

Ang mga Child Alert Request Form (Form PC9) ay maaaring makuha sa mga tanggapan ng pasaporte sa Australia, mula sa aming website www.passports.gov.au, sa pamamagitan ng pagtawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia sa 131 232 o mga diplomatikong misyon o konsulado ng Australia sa ibayong dagat.

Hindi makakapigil ang Child Alert sa pagbibiyahe ng isang bata kung siya ay nagkaroon na, o may legal na karapatan para sa isang pasaporte ng Australia o dokumentong pambiyahe na inisyu ng ibang bansa. Gayunpaman, maaari kang humingi ng kautusan sa hukuman upang ang pangalan ng iyong anak ay mailagay sa Airport Watch List ng Pederal na Pulisya ng Australia. Para sa karagdagang impormasyon, magtungo sa www.afp.gov.au/policing/family-law/family-law-kit

Pandaigdigang pagdukot ng isang magulang sa bata

Bago magbiyahe sa ibayong dagat na kasama ang iyong anak dapat mong malaman na ang pag-aalis ng isang bata mula sa Australia nang walang pahintulot ng isa pang magulang ay maaaring ituring na isang kriminal na pagkakasala sa ilalim ng Family Law Act 1975, na may parusang hanggang tatlong taon sa bilangguan.

Kung nais mong magbiyahe sa ibayong dagat na kasama ang iyong anak nang walang pahintulot ng isa pang magulang dapat kang humingi ng legal na payo bago gawin ito. Kung nais mong lumipat ng tirahan sa ibayong dagat na kasama ang iyong anak kailangan mong humingi ng nakasulat na pagpayag ng isa pang magulang o humingi ng mga kautusan para sa paglipat sa pamamagitan ng Mga Hukuman para sa Batas Pampamilya ng Australia (Australian Family Law Courts). Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.ag.gov.au/childabduction

Mangyaring pangalagaan ang iyong pasaporte

Tandaan na pangalagaan ang iyong pasaporte. Kapag nagbibiyahe sa ibayong dagat, kadalasan ito lamang ang tinatanggap na katibayan ng pagkakakilanlan. Mangyari lamang na ilagay ang iyong pasaporte sa ibinigay na lagayan upang maiwasang masira ito. May naaangkop na karagdagang mga bayad upang mapalitan ang nawala o ninakaw na mga pasaporte.

Karagdagang impormasyon:

Para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa mga pasaporte at mga kopya ng iba pang mga publikasyon, bisitahin ang aming website, www.passports.gov.au o tumawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service)(APIS) sa 131 232 . Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, kontakin ang isang diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Para sa payong pambiyahe at praktikal na impormasyon upang matulungan kang maghanda para sa ligtas na pagbibiyahe sa ibayong dagat, magtungo sa www.smartraveller.gov.au

Paraan ng Pag-access

Kung ikaw ay hindi gaanong nakakapagsalita ng wikang Ingles, maaari mong gamitin ang Serbisyo ng Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete ng Pamahalaang Australia sa iyong panayam para sa pasaporte nang walang bayad. Kung kailangan mo ng interpreter o ikaw ay may kapansanan sa paningin at kailangan ng pangkalahatang impormasyong tungkol sa pasaporte, pakitawagan ang APIS sa 131 232

Kung ikaw ay bingi, o may kapansanan sa pandinig o pagsasalita, kontakin kami sa pamamagitan ng Pambansang Serbisyo ng Relay: Sa mga gumagamit ng TTY tumawag sa 133 677 at sa mga gumagamit ng Speak and Listen tumawag sa 1300 555 727. Hilingin ang APIS sa 131 232.

Pinahahalagahan namin ang iyong mga puna

Nagtatrabaho kami nang husto upang mapagbuti ang aming serbisyo sa iyo at malugod naming tatanggapin ang iyong suhestiyon kung paano ito higit pang mapagbubuti ng aming mga kawani. Mangyari lamang na iharap sa amin ang iyong mga papuri, reklamo o komento sa alinman sa sumusunod na mga paraan:

Online:

Telepono:

APIS 131 232

Sa pamamagitan ng pagsulat sa:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021