Trẻ em và giấy ưng thuận của cha mẹ

Những điểm chính

  • Thông thường trước khi có thể cấp Hộ chiếu cho trẻ em, chúng tôi cần có giấy ưng thuận của mỗi người nào chịu trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ
  • Mục đích của quy định này là để tránh cho trẻ em không bị bắt cóc cũng như bảo vệ quyền lợi của tất cả những người có trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ

Ai cần nộp giấy ưng thuận?

Hiện nay có luật lệ quy định việc cấp Hộ chiếu Úc cho trẻ em. Mục đích của những luật lệ này là để tránh cho trẻ em không bị bắt cóc cũng như bảo vệ quyền lợi của tất cả những người có trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ.

Trước khi có thể cấp Hộ chiếu cho trẻ em (dưới 18 tuổi và chưa bao giờ lập gia đình), chúng tôi đòi hỏi tất cả người có trách nhiệm nuôi dưỡng trẻ phải nộp giấy ưng thuận. Trong trường hợp không nộp giấy ưng thuận chung với đơn xin, quý vị có thể nộp tại Bưu điện Úc, Văn phòng Hộ chiếu Úc hoặc ở nước ngoài tại phái bộ ngoại giao hoặc sứ quán Úc.

Trong hầu hết trường hợp, người có trách nhiệm nuôi dưỡng trẻ là cha mẹ có tên trong giấy khai sinh đầy đủ của đứa trẻ. Trách nhiệm nuôi dưỡng của họ chỉ có thể bị Tòa án Úc tước bỏ.

Nếu trong giấy khai sinh của trẻ chỉ có tên của cha/mẹ nhưng người kia có trách nhiệm nuôi dưỡng thì người đó cũng phải nộp giấy ưng thuận trước khi đứa trẻ có thể được cấp Hộ chiếu.

Ngoài cha mẹ có tên trong giấy khai sinh đầy đủ của đứa trẻ, những người khác (kể cả cơ quan bảo vệ phúc lợi trẻ em) cũng có thể có trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ theo án lệnh của tòa án Úc chỉ định quyền nuôi dưỡng, tiếp xúc, thăm trẻ, giám hộ, chăm sóc hoặc những vấn đề nhất định khác liên quan tới đứa trẻ.

Người nộp đơn phải nộp đủ tất cả án lệnh tòa án bản gốc liên quan đến trách nhiệm nuôi dưỡng cùng với Form B-7 (No further court orders - Child Application) Mẫu B-7 (Không còn án lệnh tòa án khác nữa - Đơn xin dành cho Trẻ em) đã điền đầy đủ chi tiết.

Án lệnh tòa án nước ngoài

Án lệnh tòa án nước ngoài, ngay cả khi án lệnh đó tước bỏ quyền nuôi dưỡng đứa trẻ của một cá nhân nào đó, không có hiệu lực đối với quy định phải nộp giấy ưng thuận theo luật Hộ chiếu Úc. Dù có án lệnh tòa án nước ngoài nhưng vẫn phải nộp giấy ưng thuận của (những) người kia.

Những trường hợp ngoại lệ là:
  • án lệnh tòa án của quốc gia ký kết Công ước Hague về Mặt Dân sự của Vấn đề Bắt cóc Trẻ em Quốc tế (The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction) cho phép đứa trẻ đi nước ngoài, được cấp Hộ chiếu mà không cần có sự ưng thuận hoàn toàn của cha mẹ vì hoàn cảnh đặc biệt, hay
  • án lệnh tòa án nước ngoài đã đăng bạ theo Đạo luật Gia đình của Úc (Australian Family Law) 1975.

Tuy nhiên, nên đính kèm đơn xin tất cả án lệnh tòa án nước ngoài như là giấy tờ bổ túc đơn xin. Khi xét duyệt đơn, nhân viên phụ trách có thể lưu ý đến những giấy tờ này.

Nếu nộp án lệnh tòa án nước ngoài bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, quý vị phải nộp cả bản dịch do dịch vụ thông phiên dịch hợp lệ dịch (muốn biết chi tiết các quy định, xin xem trang mạng www.passports.gov.au).

Nếu quý vị không có giấy ưng thuận thì sao?

Cách duy nhất để bảo đảm đứa trẻ được cấp Hộ chiếu mà không cần có sự ưng thuận hoàn toàn của cha mẹ là phải có án lệnh của tòa án Úc cho phép đứa trẻ đi nước ngoài.

Hoặc quý vị có thể yêu cầu đơn xin của đứa trẻ được xét duyệt theo hoàn cảnh đặc biệt ghi rõ ở mục 11(2) trong Đạo luật Hộ chiếu Úc (Australian Passport) 2005 và mục 2.1 trong Phán quyết Hộ chiếu Úc (Australian Passport Determination) 2005.

Trong những trường hợp nêu trên, quý vị phải đính kèm đơn xin cấp Hộ chiếu Form B-8 (Mother’s name only on child’s birth certificate) Mẫu B-8 (Chỉ có tên của Mẹ trong giấy khai sinh của đứa trẻ) hoặc B-9 (Child without full parental consent or Australian court order permitting international travel) (Đứa trẻ không có sự ưng thuận hoàn toàn của cha mẹ hoặc án lệnh tòa án của Úc cho phép đứa trẻ đi nước ngoài) trong đó người nộp đơn ghi lý do vì sao đã không có và không thể lấy giấy ưng thuận cần thiết.

Quý vị có thể lấy các Mẫu B-7, B-8 và B-9 trên mạng Internet tại www.passports.gov.au, và tại Bưu điện Úc và Văn phòng Hộ chiếu Úc tại Úc, phái bộ ngoại giao hay sứ quán Úc ở nước ngoài.

Muốn xem luật lệ về việc cấp Hộ chiếu tại Úc, xin quý vị vào trang mạng http://www.dfat.gov.au/publications/passports/LegislativeAuthority/index.htm.

Hoàn cảnh đặc biệt

Đơn xin nộp theo diện xét duyệt theo hoàn cảnh đặc biệt sẽ được nhân viên thẩm quyền (delegate) thay mặt cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao xét duyệt. Nhân viên này có thể:
  • quyết định cấp Hộ chiếu dựa trên hoàn cảnh đặc biệt, hay
  • quyết định không cấp Hộ chiếu vì hoàn cảnh đặc biệt không hiện hữu, hay
  • từ khước sử dụng quyền linh động quyết định vì vấn đề đó nên do tòa án phán quyết.

Khi nộp đơn xin diện hoàn cảnh đặc biệt không có nghĩa là chắc chắn đứa trẻ sẽ được cấp Hộ chiếu. Nếu đứa trẻ không được cấp Hộ chiếu, thông thường, lệ phí nộp đơn sẽ không được hoàn lại.

Quyền xin tái xét

Theo mục 48 trong Đạo luật, quyết định không cấp Hộ chiếu Úc vì hoàn cảnh đặc biệt không hiện hữu là quyết định có thể được tái xét. Quý vị không có quyền xin tái xét nếu nhân viên thẩm quyền (delegate) đã quyết định cấp Hộ chiếu hoặc từ khước sử dụng quyền linh động quyết định cấp Hộ chiếu. Quyết định không hoàn lại lệ phí nộp đơn xin cấp Hộ chiếu cũng là quyết định có thể tái xét.

Thời gian xét duyệt hồ sơ

Thời gian xét duyệt hồ sơ thông thường và lựa chọn sử dụng dịch vụ xét duyệt ưu tiên chỉ được áp dụng trong trường hợp đã có giấy ưng thuận hoàn toàn của người có trách nhiệm nuôi dưỡng vào lúc nộp đơn.

Nếu nộp đơn xin của đứa trẻ khi không có giấy ưng thuận của người có trách nhiệm nuôi dưỡng, thông thường, chúng tôi phải cần thêm khoảng từ ba đến bốn tuần để xác định xem hoàn cảnh đặc biệt có hiện hữu hay không. Đây là khoảng thời gian cần thiết để nhân viên văn phòng Hộ chiếu tìm biết thông tin, có thể là gửi thư cho người có trách nhiệm nuôi dưỡng kia để thông báo cho họ biết rằng chúng tôi đã nhận được đơn xin cấp Hộ chiếu và yêu cầu họ cho biết có ưng thuận hay không.

Lưu ý: Quý vị không nên sắp xếp việc đi du lịch chắc chắn hoặc trả tiền vé cho đến khi biết được Hộ chiếu có được cấp hay không.

Việc cấp Hộ chiếu cho đứa trẻ bị ngăn chặn

Người có trách nhiệm nuôi dưỡng đứa trẻ có thể đưa ra Lời Cảnh giác Liên quan tới Trẻ em (Child Alert) để cảnh giác Bộ Ngoại giao và Mậu dịch (Department of Foreign Affairs and Trade - DFAT) rằng có một số hoàn cảnh họ có thể cần phải xem xét trước khi cấp giấy thông hành Úc cho đứa trẻ.

Quý vị có thể lấy Đơn Yêu cầu Cảnh giác Liên quan tới Trẻ em (Mẫu PC9) tại Văn phòng Hộ chiếu ở Úc, trên trang mạng www.passports.gov.au của chúng tôi hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (Australian Passport Information Service) qua số 131 232 hoặc tại phái bộ ngoại giao hoặc sứ quán Úc ở nước ngoài.

Xin lưu ý rằng Lời Cảnh giác Liên quan tới Trẻ em (Child Alert) sẽ không thể ngăn chặn đứa trẻ đi nước ngoài nếu đứa trẻ đã có, hay về mặt pháp lý được có Hộ chiếu Úc hoặc giấy thông hành do quốc gia khác cấp. Tuy nhiên, quý vị có thể xin án lệnh tòa án để Cảnh sát Liên bang Úc ghi tên đứa trẻ vào Danh sách Đối tượng cần Lưu ý tại Sân bay (Airport Watch List). Muốn biết thêm thông tin, xin vào trang mạng www.afp.gov.au/policing/family-law/family-law-kit.

Bắt cóc con liên quan tới cha mẹ nước ngoài

Trước khi cùng với con đi nước ngoài, quý vị nên biết là đưa con ra khỏi Úc khi không có sự ưng thuận của cha/mẹ kia có thể bị quy tội hình sự theo Đạo luật Gia đình (Family Law) 1975 và có thể bị tù tới ba năm.

Nếu muốn cùng với con đi nước ngoài mà không có sự ưng thuận của cha/mẹ kia, quý vị nên nhờ luật sư hướng dẫn trước khi thực hiện ý định này. Nếu cùng với con dọn đi nước ngoài cư ngụ, quý vị nên yêu cầu người kia làm giấy thỏa thuận, hoặc nộp đơn lên Tòa án Gia đình Úc xin án lệnh chuyển đổi nơi cư ngụ. Muốn biết thêm thông tin, xin vào trang mạng www.ag.gov.au/childabduction.

Hãy bảo vệ Hộ chiếu của quý vị

Nhớ luôn luôn cất giữ cẩn thận Hộ chiếu của quý vị. Khi đi ra nước ngoài, Hộ chiếu thường là giấy tờ chứng minh lý lịch duy nhất sẽ được chấp nhận. Quý vị hãy cất giữ Hộ chiếu trong cái vỏ/bao để khỏi bị hư hại. Quý vị sẽ phải trả thêm lệ phí khi xin Hộ chiếu mới sau khi bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu.

Muốn biết thêm thông tin:

Muốn biết thông tin mới nhất về Hộ chiếu và các tài liệu khác do chúng tôi phát hành, xin quý vị vào trang mạng của chúng tôi, www.passports.gov.au hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (APIS) qua số 131 232 tại Úc. Nếu đang ở nước ngoài, xin quý vị liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc.

Muốn biết những hướng dẫn về du lịch và thông tin thiết thực để giúp quý vị chuẩn bị cho chuyến đi du lịch nước ngoài được an toàn, xin vào trang mạng www.smartraveller.gov.au

Tính tiện dụng

Nếu không thạo tiếng Anh, quý vị có thể sử dụng Dịch vụ Thông Phiên dịch của Chính phủ Úc trong cuộc phỏng vấn Hộ chiếu mà không phải trả lệ phí gì cả. Nếu quý vị cần thông dịch viên hoặc bị khiếm thị và cần thông tin tổng quát về Hộ chiếu, xin quý vị gọi cho APIS qua số 131 232.

Nếu bị khiếm thính hoặc sa sút thính lực hay nói khó, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua trung gian Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia: người sử dụng điện thoại TTY, xin gọi số 133 677 và người sử dụng Dịch vụ Nói-Nghe (Speak and Listen), gọi số 1300 555 727, sau đó xin được nói chuyện với APIS qua số 131 232.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của quý vị

Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý vị và chúng tôi hoan hỉ đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị về cách thức nhân viên chúng tôi có thể làm cho nó tốt hơn nữa. Xin quý vị gửi bất kỳ lời khen ngợi, khiếu nại, ý kiến đóng góp nào cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào dưới đây:

Qua mạng Internet:

Điện thoại:

APIS 131 232

Thư tín:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021