Kasunduan ng Serbisyong Pang-kliyente

Mahalagang mga puntos

 • Ang aming Kasunduan ng Serbisyong Pang-kliyente ay nagtatakda ng pamantayan ng serbisyong iyong maasahan sa amin at sa aming mga ahente
 • Kung sa paniwala mo na hindi kami tumutugon sa pamantayang ito pakisabi lamang sa amin
 • Ginagawa namin ang lahat upang mapagbuti ang aming serbisyo at malugod naming tinatanggap ang iyong mga komento kung paano namin higit na mapagbubuti ito

Pagdudulot ng isang protektado, mahusay at tumutugong serbisyo

Ang aming Kasunduan ng Serbisyong Pang-kliyente ay nagtatakda ng pamantayan ng serbisyong maasahan mo mula sa mga kawani ng Tanggapan ng Pasaporte ng Australia (Australian Passport Office) ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas at Kalakalan (Department of Foreign Affairs and Trade) (DFAT) at sa mga ahente nito, ang Australia Post at ang Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service) (APIS).

Ipinapaliwanag ng kasunduan kung paano at kung saan ka makakakuha ng karagdagang impormasyon kung kailangan mo ito at ano ang magagawa mo kung hindi natutugunan ng aming serbisyo ang mga pamantayang nakabalangkas sa polyeto na ito. Regular naming nirerepaso ang kasunduan upang matiyak na nananatili itong nakapako sa mga pangangailangan ng mga kliyente.

Regular din kaming nagsisiyasat at nag-uulat kung gaano kahusay na ipinatutupad ng Tanggapan ng Pasaporte ng Australia at ng mga ahente nito ang kasunduan at hinihikayat namin ang patuloy na balik-puna mula sa mga kliyente ukol sa pamantayan ng aming serbisyo.

Ang aming layunin

Ang Tanggapan ng Pasaporte ng Australia at ng mga ahente nito ay nakalaang magbigay ng isang protektado, mahusay at tumutugong serbisyo sa pasaporte para sa Australia.

Ang aming tungkulin

Ang Tanggapan ng Pasaporte ng Australia ay nag-iisyu ng mga pasaporte sa mga mamamayang Australyano dito sa Australia at sa ibayong dagat sa ilalim ng Australian Passports Act 2005 at kaugnay na mga batas. Sa ilang mga kaso nag-iisyu rin kami ng mga ibang uri ng pambiyaheng mga dokumento.

Ang aming mga kaayusan sa pagtatrabaho

Maaari mong isalang ang mga aplikasyon ng pasaporte sa mga tanggapan ng Australia Post (tingnan sa ibaba). Bilang karagdagan, ang Tanggapan ng Pasaporte ng Australia ay may mga tanggapan sa lahat ng mga kabisera ng estado at teritoryo ng Australia at Newcastle na maaari mong salangan ng mga aplikasyon kung kailangan mong magbiyahe nang madalian dahil sa hindi inaasahan, mahabaging mga dahilan o iba pang hindi pangkaraniwang mga kalagayan, o kung nangangailangan ka ng dokumentong pambiyahe maliban sa pasaporte ng Australia. Kailangan mong gumawa ng appointment sa pamamagitan ng pagtawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service) (APIS) sa 131 232

Makakakuha ng mga serbisyong online mula sa aming website www.passports.gov.au. Kabilang sa mga serbisyong ito ang pag-access ng mga form ng aplikasyon sa pasaporte at pagsubaybay sa progreso ng iyong aplikasyon.

Sa ibayong dagat, ang diplomatikong mga misyon at konsulado ng Australia ay nagdudulot ng mga serbisyo sa pasaporte.

Ang tungkulin ng Australia Post

Ang Australia Post ay nagdudulot ng may mataas na kalidad na pambansang serbisyo sa ngalan ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas at Kalakalan (Department of Foreign Affairs and Trade). Kabilang sa mga serbisyo ang:
 • pamamahagi ng mga form ng aplikasyon para sa mga pasaporte ng Australia
 • pagtanggap ng mga aplikasyon para sa mga pasaporte ng Australia
 • pagtanggap ng mga aplikasyon para sa pagre-renew ng mga pasaporte
 • pag-iinterbyu ng mga aplikante
 • pangongolekta ng mga bayad sa pasaporte
 • paghahatid ng mga dokumento ng pasaporte.

Tumatanggap din ang Australia Post ng mga aplikasyon para sa Mga Dokumento ng Pagkakakilanlan upang magbiyahe sa Norfolk Island.

Sa ilang mga tanggapan ng Australia Post kailangan mong magpa- appointment nang maaga para sa interbyu sa pasaporte. Ito ay kadalasang isasaayos mula sa iyong pagtawag sa loob ng tatlong araw na may opisina. Para matagpuan ang malapit na tanggapan ng Australia Post na tatanggap ng aplikasyon ng pasaporte, tawagan ang Australia Post sa 131 318 o bisitahin ang www.auspost.com.au

Ang tungkulin ng Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia

Ang Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service) (APIS) ay nagdudulot ng may mataas na kalidad na serbisyong pang-impormasyon sa pamamagitan ng telepono para sa mga kliyente ng pasaporte ng Australia. Kabilang sa pamantayan ng serbisyo ng APIS ang pag- access sa halaga ng lokal na tawag mula sa anumang lugar sa Australia; pagsagot sa mga tawag sa telepono nang nasa oras; at pagbibigay ng malinaw at wastong impormasyon sa pamamagitan ng mga kawaning may kasanayan at karanasan, na inihahatid nang magalang at mabilis.

Sa Australia, maaari mong kontakin ang APIS pitong araw sa isang linggo sa 131 232. Ang mga oras ng pagbubukas nito ay (AEST) 8n.u. hanggang 8n.g. Lunes hanggang Biyernes at 8:30n.u. hanggang 5n.h. Sabado at Linggo. Sarado ang APIS sa Araw ng Bagong Taon, Australia Day, Easter Monday, Good Friday, Anzac Day, Araw ng Pasko at Boxing Day.

Nagdudulot din ang APIS ng mga serbisyong pang-interprete sa maraming mga lengguwahe.

Kung ikaw ay nasa ibayong dagat

Kung ikaw ay nasa ibayong dagat at nangangailangan ng impormasyon tungkol sa mga pasaporte, kontakin ang iyong pinakamalapit na diplomatikong misyon o konsulado ng Australia. Para sa mga detalye ng pagkontak, bisitahin ang www.dfat.gov.au/missions/

Ang mga pamantayan ng aming serbisyo

Layunin ng Tanggapan ng Pasaporte ng Australia na magsilbi sa mga kliyente nito sa paraang pinaka- propesyonal at katulad ng negosyo. Ang aming serbisyo ay hinuhusgahan sa sumusunod na mga pamantayan:
 • pagdudulot ng isang protektado, mahusay at tumutugong serbisyo ng dokumentong pambiyahe
 • pagiging matulungin at magalang sa lahat ng oras
 • pagtitiyak na may naaangkop na mga serbisyo sa pasaporte para sa mga Australianong naninirahan sa kanayunan, malalayo at rehiyonal na mga lugar at sa ibayong dagat at para sa mga taong may kapansanan
 • nagdidispley ng mga tagubilin at impormasyon tungkol sa mga bayarin sa pasaporte sa lahat ng mga tanggapan ng pasaporte
 • pagiging hindi pabago-bago sa paraan ng pagpapatupad ng mga tuntunin at patakaran
 • pangangalaga sa impormasyong ibinibigay mo sa amin alinsunod sa Australian Passports Act 2005 at mga batas sa pagiging pribado
 • maagap na pagsisilbi sa iyo
 • pagbibigay ng malinaw at wastong impormasyon
 • pag-uunawa sa iyong pangangailangan
 • ipinapaalam sa iyo ang iyong karapatan sa pagpaparepaso ng isang masamang desisyon.

Ang kahilingan namin sa iyo

Upang matulungan kaming makatupad sa aming pangako sa iyo, hinihiling namin sa iyo na:
 • maagang mag-aplay para sa iyong pasaporte habang malayo pa ang iyong balak na pagbibiyahe
 • dalhin sa iyong interbyu ang nakumpletong form ng aplikasyon sa pasaporte at orihinal na mga dokumentong nagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan at nang iyong pagiging isang mamamayan ng Australia
 • magbigay ng buo at wastong impormasyon at tinatanggap na mga litrato upang makapag-isyu kami ng pasaporte mo sa loob ng aming pamantayang takdang panahon (Tandaan: may mga multa sa ilalim ng Australian Passports Act 2005 sa pagbibigay ng hindi totoo o nakakalinlang na mga pahayag)
 • maging mapitagan at magalang sa mga kawani ng pasaporte.

Mga pagtatanong

Maaaring idirekta ang mga pagtatanong sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia sa 131 232, o sa pamamagitan ng pagsulat sa direksyon na ipinakikita sa ibaba. Kung sumulat ka sa kagawaran sasagot kami sa loob ng 14 na araw mula sa pagkatanggap ng iyong pagtatanong. Kung hindi namin masasagot kaagad ang iyong tanong, ipapaalam namin sa iyo ang progreso ng paghahanap namin ng sagot.

Pinahahalagahan namin ang iyong mga komento tungkol sa aming serbisyo

Malugod naming tinatanggap ang iyong puna kung paano namin higit na mapagbubuti ang aming serbisyo. Para sa mga detalye kung paano magpadala ng mga papuri, reklamo o komento sa amin, pakitingnan lamang sa ibaba.

Kung hindi ka nasiyahan sa iyong natanggap na pagtugon mula sa DFAT, sa Australia, maaari kang kumontak sa Tanggapan ng Ombudsman ng Komonwelt. Ang mga detalye ng pagkontak ay:

Telepono: 1300 362 072
Email: ombudsman@ombudsman.gov.au
Website: ombudsman.gov.au

Mangyaring pangalagaan ang iyong pasaporte

Tandaan na pangalagaan ang iyong pasaporte. Kapag nagbibiyahe sa ibayong dagat, kadalasan ito lamang ang tinatanggap na katibayan ng pagkakakilanlan. Mangyari lamang na ilagay ang iyong pasaporte sa ibinigay na lagayan upang maiwasang masira ito. May naaangkop na karagdagang mga bayad upang mapalitan ang nawala o ninakaw na mga pasaporte.

Karagdagang impormasyon:

Para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa mga pasaporte at mga kopya ng iba pang mga publikasyon, bisitahin ang aming website, www.passports.gov.au o tumawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service)(APIS) sa 131 232 . Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, kontakin ang isang diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Para sa payong pambiyahe at praktikal na impormasyon upang matulungan kang maghanda para sa ligtas na pagbibiyahe sa ibayong dagat, magtungo sa www.smartraveller.gov.au

Paraan ng Pag-access

Kung ikaw ay hindi gaanong nakakapagsalita ng wikang Ingles, maaari mong gamitin ang Serbisyo ng Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete ng Pamahalaang Australia sa iyong panayam para sa pasaporte nang walang bayad. Kung kailangan mo ng interpreter o ikaw ay may kapansanan sa paningin at kailangan ng pangkalahatang impormasyong tungkol sa pasaporte, pakitawagan ang APIS sa 131 232

Kung ikaw ay bingi, o may kapansanan sa pandinig o pagsasalita, kontakin kami sa pamamagitan ng Pambansang Serbisyo ng Relay: Sa mga gumagamit ng TTY tumawag sa 133 677 at sa mga gumagamit ng Speak and Listen tumawag sa 1300 555 727. Hilingin ang APIS sa 131 232.

Pinahahalagahan namin ang iyong mga puna

Nagtatrabaho kami nang husto upang mapagbuti ang aming serbisyo sa iyo at malugod naming tatanggapin ang iyong suhestiyon kung paano ito higit pang mapagbubuti ng aming mga kawani. Mangyari lamang na iharap sa amin ang iyong mga papuri, reklamo o komento sa alinman sa sumusunod na mga paraan:

Online:

Telepono:

APIS 131 232

Sa pamamagitan ng pagsulat sa:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021