Nagpalit ka ba ng iyong pangalan?

Mahalagang mga puntos

 • Kung nagpalit ka ng iyong pangalan, kailangan mong magbigay ng patunay na ang iyong bagong pangalan ay pormal na nakarehistro
 • Ito ay magpapahintulot sa amin na makumpirma ang iyong pagkakakilanlan at katayuan sa pagiging mamamayan upang makapag-isyu kami sa iyo ng pasaporte sa iyong bagong pangalan
 • Sa ilalim ng ilang mga kondisyon, maaari naming palitan ang pasaporte nang walang bayad kung nais mong palitan ang iyong pangalan dahilan sa pagkakasal, diborsyo o iba pang limitadong mga kalagayan

Ang lahat ng mga pagpapalit ng pangalan ay kailangang nakarehistro

Bago makapag-isyu ng pasaporte sa iyo, kailangang mapatunayan ng Tanggapan ng Pasaporte ng Australia ang iyong pagkakakilanlan at katayuan sa pagiging mamamayan ng Australia. Ito ay magtitiyak sa integridad ng proseso ng pag-iisyu ng pasaporte ng Australia at maggagarantiya ng isang pandaigdigang klase, tunay na ligtas na dokumentong pambiyahe para sa lahat ng mga Australiano.

Kung ang iyong kasalukuyang mga pangalan ay naiiba sa iyong pang-kapanganakan o pagkamamamayang mga pangalan sa Australia, kailangan mong magbigay ng dokumentasyon na ang iyong bagong mga pangalan ay pormal na nakarehistro sa Rehistro ng mga Kapanganakan, Pagkamatay at Pagkakasal (Registry of Births, Deaths and Marriages) (RBDM) ng estado o teritoryo sa Australia o sa Kagawaran ng Imigrasyon at Pagkamamamayan.

Ang mga pangalang ipinapakita sa iyong pasaporte ay kailangang eksaktong kapareho ng mga pangalang ipinapakita sa kaugnay na dokumento. Walang mga pagkakaibang pahihintulutan.

Ang biniling mga titulo o pagkakaloob ay maaaring hindi tanggapin para magamit sa dokumentong pambiyahe ng Australia.

Ang mga pangalang ipinapakita sa iyong pasaporte

Karaniwang iniisyu ang iyong pasaporte ng Australia sa pangalang (mga) nakikita sa iyong buong sertipiko ng kapanganakan sa Australia na inisyu ng Rehistro ng mga Kapanganakan, Pagkamatay at Pagkakasal (Registry of Births, Deaths and Marriages) (RBDM), o sa sertipiko ng pagkamamamayan ng Australia na nakuha mula sa Kagawaran ng Imigrasyon at Pagkamamamayan. Ang mga dokumentong ito ay kinukonsidera bilang iyong orihinal na 'basehan' o primaryang mga dokumento ng personal na pagkakakilanlan.

Kung naganap ang pagpapalit ng pangalan, kailangang magkaroon ng malinaw na ugnay mula sa iyong orihinal na 'basehang' dokumento ng personal na pagkakakilanlan sa ipinalit na pangalan na nais mong makita sa iyong pasaporte upang masiyahan kami na ikaw nga ang taong iyon. Gaya halimbawa, kung ang pangalang nais mong makita sa iyong pasaporte ay naiiba sa iyong pangalan na nakatala sa RBDM ng Australia nang ikaw ay ipinanganak, sa gayon, kailangan mong patunayan ang malinaw na ugnay sa pagitan ng iyong pangalan noong kapanganakan at ng iyong bagong pangalan (mga).

Maaari mong gamitin ang pangalang ipinakita sa pinaka-kamakailan lang na dati mong pasaporteng Australyano sa kondisyon na ang pasaporte ay inisyu sa noong ika-20 ng Agosto 1986 o matapos ang petsang ito at nagkaroon ng bisa nang hindi bababa sa dalawang taon at hindi pa napalitan ng ibang pangalan na pormal na nakarehistro sa Australia o nakasaad sa isang sertipiko ng pagkamamamayan ng Australia.

Dokumentaryong katibayan na kailangan mong ibigay

Kung ikaw ay nagpapabago ng pasaporte at nais magkaroon ng ibang pangalan (mga) kaysa sa dating pasaporte, kailangan mong kumpletohin ang buong form ng aplikasyon para sa pasaporte at magbigay ng dokumentong pangsuporta sa pagpapalit ng iyong pangalan.

Ang sumusunod na orihinal na mga dokumento ng personal na pagkakakilanlan ay maaaring tanggaping pangsuporta sa pagpapalit ng pangalan kapag nag-aaplay para sa pasaporte:

 • buong sertipiko ng kapanganakan na inisyu ng Rehistro ng mga Kapanganakan, Pagkamatay at Pagkakasal (Registry of Births, Deaths and Marriages) (RBDM) ng estado o teritoryo sa Australia at pinagtibay na may mga detalye ng iyong pagpapalit ng pangalan
 • sertipiko ng pagpapalit ng pangalan na inisyu ng RBDM ng estado o teritoryo sa Australia
 • buong sertipiko ng pagkakasal na inisyu ng RBDM ng estado o teritoryo sa Australia (o, sa ilang mga kalagayan, isang sertipiko ng pagkakasal na inisyu ng isang dayuhang autoridad)
 • sertipiko o paunawa ng pagkamamamayan ng Australia na nakuha mula sa Kagawaran ng Imigrasyon at Pagkamamamayan na nagpapakita ng iyong bagong pangalan
 • sertipiko ng rehistradong relasyon na inisyu ng RBDM ng estado o teritoryo sa Australia
 • isang kautusan sa hukuman na nagsasaad na ikaw ay makikilala sa pamamagitan ng bagong pangalan
 • isang 'decree nisi' (pansamantalang kautusan sa diborsyo) na inisyu ng hukuman
 • sertipiko ng pagpapawalang-bisa/pagtatapos ng rehistradong relasyon na inisyu ng RBDM ng estado o teritoryo sa Australia
 • sertipiko ng pagkamatay ng asawa o partner na inisyu ng RBDM ng estado o teritoryo sa Australia (o, sa ilang mga kalagayan, isang sertipiko ng pagkamatay na inisyu ng isang dayuhang autoridad)
 • sertipiko ng 'deed poll' na inisyu ng autoridad ng estado o teritoryo sa Australia na may pananagutan sa pagrerehistro ng mga pangalan sa ilalim ng batas ng estado o teritoryong iyon.

Dayuhang mga dokumento

Kung hindi mo ma-access ang pang-estado o pangteritoryong RBDM sa Australia upang palitan ang iyong pangalan, maaari mong gamitin ang pangalan mula sa dayuhang pagkakasal o sertipiko ng pagpapalit ng dayuhang pangalan sa kondisyon na ito ay ginawang legal (may komentaryo o autentikasyon) ng pamahalaang nag-isyu sa isang pormang tumutugon sa aming mga pangangailangan at ito ay inisyu matapos mong matamo ang pagiging mamamayan ng Australia.

Para sa impormasyon kung paano magiging legal ang iyong dayuhang dokumento, dapat mong kontakin ang autoridad ng pamahalaan ng bansang nag-isyu ng dokumento. Sa karamihang mga kaso, ito ay ang kaugnay na Kagawaran o Ministro ng mga Ugnayang Panlabas ng bansa o ang diplomatiko o mga kinatawan ng konsulado nito sa Australia.

Tandaan: Bago mag-isyu ng pasaporte, kailangan naming makita ang iyong orihinal na mga dokumento ng personal na pagkakakilanlan upang makumpirma na ikaw ang taong nag-aaplay ng isang pasaporteng Australyano at ginagamit mo ang pagkakakilanlan sa komunidad.

Pagiging karapat-dapat para sa libreng kapalit ng mga pasaporte

Kung ikaw ay may natitirang mahigit na dalawang taong balido sa iyong pasaporte ng Australia, maaari itong palitan nang libre ng Tanggapan ng Pasaporte ng Australia kung nais mong palitan ang iyong pangalan dahilan sa pagkakasal, diborsyo, pumapasok o nagtatapos sa isang relasyong rehistrado o de facto, pagkamatay ng asawa o partner, o bilang resulta ng pagpapalit ng kasarian.

Mag-iisyu ng kapalit na pasaporte na nagpapakita ng iyong bagong pangalan nang may kaparehong petsa ng pagkapaso (expiry) na katulad noong pinapalitang pasaporte.

Mangyaring pangalagaan ang iyong pasaporte

Tandaan na pangalagaan ang iyong pasaporte. Kapag nagbibiyahe sa ibayong dagat, kadalasan ito lamang ang tinatanggap na katibayan ng pagkakakilanlan. Mangyari lamang na ilagay ang iyong pasaporte sa ibinigay na lagayan upang maiwasang masira ito. May naaangkop na karagdagang mga bayad upang mapalitan ang nawala o ninakaw na mga pasaporte.

Karagdagang impormasyon:

Para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa mga pasaporte at mga kopya ng iba pang mga publikasyon, bisitahin ang aming website, www.passports.gov.au o tumawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service)(APIS) sa 131 232 . Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, kontakin ang isang diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Para sa payong pambiyahe at praktikal na impormasyon upang matulungan kang maghanda para sa ligtas na pagbibiyahe sa ibayong dagat, magtungo sa www.smartraveller.gov.au

Paraan ng Pag-access

Kung ikaw ay hindi gaanong nakakapagsalita ng wikang Ingles, maaari mong gamitin ang Serbisyo ng Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete ng Pamahalaang Australia sa iyong panayam para sa pasaporte nang walang bayad. Kung kailangan mo ng interpreter o ikaw ay may kapansanan sa paningin at kailangan ng pangkalahatang impormasyong tungkol sa pasaporte, pakitawagan ang APIS sa 131 232

Kung ikaw ay bingi, o may kapansanan sa pandinig o pagsasalita, kontakin kami sa pamamagitan ng Pambansang Serbisyo ng Relay: Sa mga gumagamit ng TTY tumawag sa 133 677 at sa mga gumagamit ng Speak and Listen tumawag sa 1300 555 727. Hilingin ang APIS sa 131 232.

Pinahahalagahan namin ang iyong mga puna

Nagtatrabaho kami nang husto upang mapagbuti ang aming serbisyo sa iyo at malugod naming tatanggapin ang iyong suhestiyon kung paano ito higit pang mapagbubuti ng aming mga kawani. Mangyari lamang na iharap sa amin ang iyong mga papuri, reklamo o komento sa alinman sa sumusunod na mga paraan:

Online:

Telepono:

APIS 131 232

Sa pamamagitan ng pagsulat sa:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021