Có phải quý vị đã đổi tên?

Những điểm chính

 • Nếu đã đổi tên, quý vị phải nộp bằng chứng cho thấy tên mới của mình đã chính thức đăng bạ
 • Điều đó giúp chúng tôi xác minh lý lịch và tình trạng quốc tịch của quý vị để chúng tôi có thể cấp Hộ chiếu theo tên mới của quý vị
 • Trong một số tình huống, chúng tôi có thể cấp Hộ chiếu thay thế miễn phí nếu quý vị muốn đổi tên vì lý do lập gia đình, ly dị hoặc trong một số ít hoàn cảnh khác

Tất cả tên đã đổi đều phải đăng bạ

Trước khi cấp Hộ chiếu, Văn phòng Hộ chiếu Úc phải xác định được lý lịch và tình trạng quốc tịch Úc của quý vị để bảo vệ thủ tục cấp hộ chiếu Úc không bị gian lận và bảo đảm tất cả người dân Úc đều có giấy thông hành tầm cỡ thế giới và cực kỳ bảo đảm.

Nếu tên hiện nay khác với tên trong giấy khai sinh hoặc giấy nhập tịch Úc, quý vị cần nộp giấy tờ chứng minh tên mới của mình đã chính thức đăng bạ với Sở Đăng bạ Khai sinh, Khai tử và Hôn thú (Registry of Births, Deaths and Marriages - RBDM) tiểu bang hay lãnh địa Úc hoặc Bộ Di trú và Quốc tịch (Department of Immigration and Citizenship).

Tên trên Hộ chiếu của quý vị phải đúng với tên ghi trên giấy tờ liên quan và hoàn toàn không có sự thay đổi nào cả.

Tước vị hoặc danh hiệu mua lấy có khi không được phép ghi vào giấy thông hành Úc.

Tên trên Hộ chiếu của quý vị

Bình thường, quý vị sẽ được cấp Hộ chiếu Úc theo tên trong giấy khai sinh Úc đầy đủ do Sở Đăng bạ Khai sinh, Khai tử và Hôn thú cấp, hoặc giấy nhập tịch Úc do Bộ Di trú và Quốc tịch cấp. Những giấy tờ này được xem là giấy tờ chứng minh lý lịch cá nhân ‘gốc’ hoặc chính yếu của quý vị.

Trong trường hợp đã đổi tên, giữa giấy tờ chứng minh lý lịch cá nhân ‘gốc’ và tên đã đổi mà quý vị muốn ghi trên Hộ chiếu phải có mối liên hệ rõ ràng để chúng tôi có thể xác nhận quý vị chính là người đó. Ví dụ như nếu tên mà quý vị muốn ghi trên Hộ chiếu khác với tên trong hồ sơ của RBDM Úc khi quý vị chào đời thì quý vị phải chứng minh giữa tên trong khai sinh và tên mới của mình có mối liên hệ rõ ràng.

Quý vị có thể sử dụng tên ghi trên Hộ chiếu Úc gần đây nhất với điều kiện Hộ chiếu đó đã được cấp vào hay sau ngày 20 tháng 8 năm 1986, đã có hiệu lực trong ít nhất hai năm và không thay bằng một tên khác đã chính thức đăng bạ tại Úc hoặc ghi trên giấy nhập tịch Úc.

Giấy tờ chứng minh quý vị phải nộp

Nếu xin gia hạn Hộ chiếu mới và muốn đổi họ tên so với họ tên trên Hộ chiếu cũ, quý vị phải điền đầy đủ đơn xin cấp hộ chiếu và đính kèm theo đơn giấy tờ chứng minh cho việc đổi tên.

Khi nộp đơn xin cấp Hộ chiếu, những giấy tờ chứng minh lý lịch cá nhân bản gốc bên dưới là những giấy tờ hợp lệ để chứng minh việc đổi tên:

 • giấy khai sinh đầy đủ do Sở Đăng bạ Khai sinh, Khai tử và Hôn thú (RBDM) tiểu bang hoặc lãnh địa Úc cấp và chứng thực chi tiết đổi tên của quý vị
 • giấy chứng nhận đổi tên do RBDM tiểu bang hoặc lãnh địa Úc cấp
 • giấy hôn thú đầy đủ do RBDM tiểu bang hoặc lãnh địa Úc cấp (hoặc trong một số trường hợp, giấy hôn thú do cơ quan nước ngoài cấp)
 • giấy nhập tịch hoặc giấy thông báo quốc tịch Úc do Bộ Di trú và Quốc tịch cấp ghi tên mới của quý vị
 • giấy chứng nhận đăng bạ mối quan hệ do RBDM tiểu bang hoặc lãnh địa Úc cấp
 • án lệnh tòa án xác nhận tên mới của quý vị
 • án lệnh ly dị tạm thời do tòa án ban hành
 • giấy hủy bỏ/xóa bỏ giấy chứng nhận đăng bạ mối quan hệ do RBDM tiểu bang hoặc lãnh địa Úc cấp
 • giấy chứng tử của người phối ngẫu hay người bạn đời do RBDM tiểu bang hoặc lãnh địa Úc cấp (hoặc trong một số trường hợp, giấy chứng tử do cơ quan nước ngoài cấp)
 • chứng thư do cơ quan thẩm quyền tiểu bang hoặc lãnh địa Úc có chức năng đăng bạ tên họ theo luật của tiểu bang hoặc lãnh địa đó cấp.

Giấy tờ nước ngoài

Nếu không thể tiếp xúc với RBDM tiểu bang hoặc lãnh địa Úc để đổi tên, quý vị có thể sử dụng tên trên giấy hôn thú hoặc giấy đổi tên do nước ngoài cấp với điều kiện tên đó đã được chính phủ cấp giấy tờ này hợp pháp hóa (đã chú thích bên lề hoặc xác thực) theo hình thức đạt yêu cầu của chúng tôi quý vị được cấp giấy tờ đó sau khi quý vị nhập tịch Úc.

Muốn biết thông tin về thủ tục giấy tờ nước ngoài có thể được hợp pháp hóa, quý vị nên liên lạc với cơ quan công quyền của quốc gia cấp giấy tờ. Trong đa số trường hợp, cơ quan này là Bộ Ngoại giao của quốc gia liên quan hoặc phái bộ ngoại giao hay lãnh sự của nước này tại Úc.

Lưu ý: Trước khi cấp Hộ chiếu, chúng tôi phải nhìn thấy giấy tờ chứng minh lý lịch cá nhân bản gốc của quý vị để xác nhận quý vị đúng là người đang xin cấp Hộ chiếu Úc và quý vị đang sử dụng lý lịch đó trong cộng đồng.

Được đổi Hộ chiếu thay thế miễn phí

Nếu Hộ chiếu Úc của quý vị còn hiệu lực trong hơn hai năm, Văn phòng Hộ chiếu Úc có thể đổi Hộ chiếu thay thế miễn phí nếu quý vị muốn đổi tên vì lý do lập gia đình, ly dị, bắt đầu hay chấm dứt mối quan hệ có đăng bạ hoặc vợ chồng không chính thức, người phối ngẫu hay người bạn đời qua đời hoặc vì chuyển đổi giới tính.

Chúng tôi sẽ cấp Hộ chiếu thay thế ghi họ tên mới có cùng ngày hết hạn như trong Hộ chiếu cũ.

Hãy bảo vệ Hộ chiếu của quý vị

Nhớ luôn luôn cất giữ cẩn thận Hộ chiếu của quý vị. Khi đi ra nước ngoài, Hộ chiếu thường là giấy tờ chứng minh lý lịch duy nhất sẽ được chấp nhận. Quý vị hãy cất giữ Hộ chiếu trong cái vỏ/bao để khỏi bị hư hại. Quý vị sẽ phải trả thêm lệ phí khi xin Hộ chiếu mới sau khi bị mất hoặc bị đánh cắp Hộ chiếu.

Muốn biết thêm thông tin:

Muốn biết thông tin mới nhất về Hộ chiếu và các tài liệu khác do chúng tôi phát hành, xin quý vị vào trang mạng của chúng tôi, www.passports.gov.au hoặc gọi cho Dịch vụ Thông tin về Hộ chiếu Úc (APIS) qua số 131 232 tại Úc. Nếu đang ở nước ngoài, xin quý vị liên lạc với phái bộ ngoại giao hoặc lãnh sự Úc.

Muốn biết những hướng dẫn về du lịch và thông tin thiết thực để giúp quý vị chuẩn bị cho chuyến đi du lịch nước ngoài được an toàn, xin vào trang mạng www.smartraveller.gov.au

Tính tiện dụng

Nếu không thạo tiếng Anh, quý vị có thể sử dụng Dịch vụ Thông Phiên dịch của Chính phủ Úc trong cuộc phỏng vấn Hộ chiếu mà không phải trả lệ phí gì cả. Nếu quý vị cần thông dịch viên hoặc bị khiếm thị và cần thông tin tổng quát về Hộ chiếu, xin quý vị gọi cho APIS qua số 131 232.

Nếu bị khiếm thính hoặc sa sút thính lực hay nói khó, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua trung gian Dịch vụ Tiếp âm Quốc gia: người sử dụng điện thoại TTY, xin gọi số 133 677 và người sử dụng Dịch vụ Nói-Nghe (Speak and Listen), gọi số 1300 555 727, sau đó xin được nói chuyện với APIS qua số 131 232.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của quý vị

Chúng tôi luôn cố gắng cải tiến dịch vụ chúng tôi cung cấp cho quý vị và chúng tôi hoan hỉ đón nhận ý kiến đóng góp của quý vị về cách thức nhân viên chúng tôi có thể làm cho nó tốt hơn nữa. Xin quý vị gửi bất kỳ lời khen ngợi, khiếu nại, ý kiến đóng góp nào cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào dưới đây:

Qua mạng Internet:

Điện thoại:

APIS 131 232

Thư tín:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021