Nawala o ninakaw na mga pasaporte

Mahalagang mga puntos

 • Ang iyong pasaporte ang pinakamahalagang dokumentong nagbibigay ng katibayan ng iyong pagkakakilanlan at pagkamamamayan
 • Kailangan mong pangalagaan ang iyong pasaporte sa lahat ng oras upang labanan ang posibleng pandaraya at pigilan ang mga kriminal sa paggamit ng iyong pagkakakilanlan
 • Kung naiwala mo ang iyong pasaporte (o ito ay ninakaw) ipinag-uutos ng batas na ireport mo ito

Ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan ay isang lumalaking problema

Ang bawat isa sa atin ay may natatanging pagkakakilanlan. Sa ngayon, mas mahalaga kaysa kailanman na protektahan ang iyong pagkakakilanlan, para sa pandaigdigang seguridad na mga dahilan at upang labanan ang posibleng pandaraya.

Ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan, kung saan ilegal na ginagamit ng isang tao ang pagkakakilanlan ng ibang tao, ay isang lumalaking problema na may malubhang mga kahihinatnan sa bansa at sa ibayong dagat. Ang pandarayang may kaugnayan sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan ay tinatantiyang nakakagastos ang komunidad ng Australia nang halos $1.5 bilyon bawat taon.

Ang nawala o ninakaw na mga pasaporte ay nagbibigay sa mga kriminal ng pagkakataong gumamit ng panibagong pagkakakilanlan, upang magbiyahe nang ilegal at upang gumawa ng iba pang mga krimen. Ang Australian Passports Act 2005 ay may partikular na mga pamamaraan upang hikayatin ang mga Australiano na protektahan ang kanilang mga pasaporte.

Paghadlang sa maling paggamit

Ikaw ay may pananagutan sa pangangalaga ng iyong sariling pasaporte. Palaging itabi ang iyong pasaporte sa isang ligtas na lugar, maging ikaw ay nasa loob ng bansa o nasa ibang bansa. Kung ninakaw o nawala ang iyong pasaporte ito ay maaaring magresulta sa malaking kaabalahan at pagkaantala ng mga plano sa pagbibiyahe.

Kung kailangan mong ipadala ang iyong pasaporte sa pamamagitan ng koreo para sa anumang dahilan, gaya halimbawa sa isang dayuhang embahada o konsulado upang makakuha ng visa, inirerekomenda ng Tanggapan ng Pasaporte ng Australia na ikaw ay gumamit, bilang pinakamababa, ng isang form ng rehistradong sulat sa Australia. Sa ibayong dagat, dapat kang gumamit ng katumbas na serbisyo ng koreo na kinakailangan ang lagda mula sa tumatanggap.

Kung kinakailangan, sa pinakamababa, ay dapat kang magbigay ng naka-address na sa iyo na sobreng may-bayad na na rehistradong sulat (prepaid registered post) para magamit ng tatanggap nito kapag ibabalik ang iyong pasaporte.

Ipinag-uutos ng batas na ikaw ay kaagad na mag-ulat sa lalong madaling panahon kapag nawala o ninakaw ang iyong pasaporte.

Ang kinanselang mga pasaporte ay hindi dapat gamitin

Ang mga pasaporteng ini-ulat na nawala o ninakaw ay kaagad at permanenteng kinakansela. Ang kinanselang pasaporte ay hindi dapat gamitin para sa pagbibiyahe. Labag sa batas na gawin ito at naaangkop ang mabibigat na mga multa. Ipinagbibigay-alam sa mga autoridad ng tagabantay ng hangganan(border control) sa Australia kapag ang isang pasaporte ay kinansela at may autoridad silang igiit ang pagsuko ng nakanselang pasaporte. Inaabisuhan din namin ang Interpol tungkol sa lahat ng nawala o ninakaw na mga pasaporte nang sa gayon ay mahadlangan ang paggamit ng mga pasaporteng ito sa dayuhang mga bansa.

Ang mga pamamaraang ito ay tutulong na hadlangan ang maling paggamit ng iyong nawala o ninakaw na pasaporte.

Sa Australia – kung nawala ang iyong pasaporte maaari mo itong ireport sa amin sa pamamagitan ng online sa www.passports.gov.au o sa pamamagitan ng pagtawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service)(APIS) sa 131232

Sa ibayong dagat – kung nawala ang iyong pasaporte maaari mo itong ireport sa amin sa pamamagitan ng online sa www.passports.gov.au o sa pinakamalapit na diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Muling naibalik na mga pasaporte

Kung muling naibalik sa iyo ang pasaporte matapos itong maiulat na nawawala o ninakaw, kailangan mong isauli ito sa pinakamalapit na tanggapan ng pasaporte. Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, isauli ito sa diplomatikong misyon o konsulado ng Australia. Ang pasaporte ay pisikal na ikakansela at maaaring ibalik sa iyo kung hihilingin. Gayunpaman, ang kinanselang dokumento ay hindi na magagamit para sa layunin ng pagbibiyahe.

Kahit na sa anumang mga kalagayan, huwag mong susubukang gamitin ang pasaporteng inireport na nawala o ninakaw para sa pagbibiyahe o pagkakilanlan.

Karagdagang bayad sa pagkawala o pagkanakaw ng pasaporte

Upang makakuha ng bagong pasaporte kailangan mong kumpletohin ang form ng aplikasyon at tugunan ang lahat ng karaniwang mga pangangailangan. Siguraduhing nakumpleto mo ang Seksyon 10 ng form ng aplikasyon, na may mga detalye ng pagkawala o pagkanakaw ng iyong dating pasaporte.

Kailangan mong magbayad ng bayad sa pagkawala o pagkanakaw na karagdagang bayarin sa karaniwang bayad sa aplikasyon. Ibabatay ang halaga ng karagdagang bayad na ito sa bilang ng mga pasaporteng naiwala mo o nanakaw sa nakaraang limang taon. Ang mga bayaring ito ay matutunghayan sa website ng pasaporte na www.passports.gov.au. Sa kakaibang paraan, kung ikaw ay nasa Australia, tawagan ang Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service) sa131 232. Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, kontakin ang pinakamalapit na diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Kung ikaw ay nagbigay ng hindi wastong impormasyon tungkol sa bilang ng mga pasaporteng nawala o ninakaw sa loob ng nakaraang limang taon, ikaw ay kokontakin ng Tanggapan ng Pasaporte ng Australia. Hindi maaaring ituloy ang pagpoproseso ng iyong aplikasyon hanggang sa mabayaran nang buo ang bayad sa nawala o ninakaw na pasaporte.

Posibleng pagsasauli ng bayad kung hindi mo kasalanan ang pagkawala o pagkanakaw ng pasaporte

Ang bayad para sa nawala o ninakaw na pasaporte ay maaaring isauli kung:
 • ang kahilingan para sa balik-bayad ay natanggap sa loob ng tatlong buwan makalipas ang pag-iisyu ng kapalit na pasaporte,
 • ang mga kalagayan ng pagkawala o pagkanakaw ng iyong pasaporte ay labas sa iyong kapangyarihan at hindi dahil sa iyong kawalan ng pag-iingat, at
 • hindi ka makapaghahabol sa anumang polisiya ng paseguruhan sa pagkawala o pagkanakaw ng iyong pasaporte.

Kailangang kabilang sa mga kahilingan ng balik-bayad ang:

 • buong pangalan, numero ng pasaporte, at petsa at lugar kung saan inilagak ang iyong aplikasyon para sa kapalit na pasaporte,
 • pangsuportang pahayag na naglalarawan ng mga kalagayan ng pagkawala o pagkanakaw ng iyong pasaporte,
 • kumpirmasyon na ang mga kalagayan ng pagkawala o pagkanakaw ng iyong pasaporte ay hindi saklaw ng polisiya ng paseguro,
 • ang orihinal na ulat ng pulis na naglalarawan ng mga kalagayan ng pagkanakaw ng iyong pasaporte at mga detalye kung saan ninakaw ang iyong pasaporte, at
 • mga detalye ng bangko kung saan idedeposito ang anumang balik-bayad (sa Australia at ilang lokasyon sa ibayong dagat) o ang direksyon kung saan dapat ipadala ang tseke ng balik-bayad.

Kabayaran sa muling pagkabalik ng pasaporte

Kung nakita mo o nakuhang muli ang iyong pasaporte at personal na ibinalik ito sa Tanggapan ng Pasaporte ng Australia o diplomatikong misyon o konsulado ng Australia sa loob ng tatlong buwan ng pag-uulat ng pagkawala o pagkanakaw nito at ikaw ay nagbayad na ng 'lost or stolen passport fee', maaaring karapat-dapat ka para sa kabayarang katumbas ng batayang bayad sa pagkawala at pagkanakaw para sa isang dokumentong pambiyahe.

Ang mga kahilingan para sa kabayaran sa muling pagkabalik ay kailangang matanggap sa loob ng tatlong buwan ng pagkakaulat na ang pasaporte ay nawala o ninakaw. Hindi posibleng tumanggap ng parehong balik-bayad ng 'lost or stolen passport fee' at ng ‘recovery payment’.

Pag-aaplay para sa balik-bayad o kabayaran sa muling pagkakuha ng pasaporte

Kung binayaran mo ang 'lost or stolen fee' sa Australia, ang iyong aplikasyon para sa balik-bayad o kabayaran sa muling pagkakuha ng pasaporte (recovery payment) ay dapat ipadala sa pamamagitan ng pagsulat sa:

The Manager
Australian Passport Office
Sa kabiserang syudad ng iyong estado o teritoryo.

Kung binayaran mo ang 'lost or stolen fee' habang ikaw ay nasa ibayong dagat, ang iyong aplikasyon para sa balik -bayad (refund) o bayad sa muling pagkakakuha (recovery payment) ay dapat gawin sa pamamagitan ng pagsulat sa:

The Consul
Diplomatikong misyon o konsulado ng Australia kung saan binayaran ang 'lost or stolen fee'.

Boluntaryong pagsuko ng karapatan ( waiver) para sa bayad ng nawala o ninakaw na pasaporte

Kung nakita mong muli ang iyong pasaporte at maaari mo itong ipakita nang panahon ng iyong interbyu para sa kapalit na pasaporte sa loob ng tatlong buwan ng pag-uulat ng pagkawala nito, ikaw ay maaaring maging karapat-dapat para sa ‘waiver’ ng bayad sa isang nawala o ninakaw na pasaporte, sa kondisyong mayroon ka lamang isang dating dokumentong nawala o ninakaw sa naunang limang taon.

Kung ikaw ay nawalan o ninakawan ng mahigit sa isang pasaporte sa nakaraang limang taon, ikaw ay kailangang magbayad ng buong halaga ng bayad sa nawala o ninakaw na pasaporte kasama ng bayad sa aplikasyon. Pagkatapos ay maaari kang mag-aplay para sa balik-bayad ng bayad sa muling pagkakuha (recovery fee).

Karapatan sa pagrerepaso

Ang desisyong hindi pagbabalik ng ibinayad sa nawala o ninakaw na pasaporte ay isang desisyong maaaring repasuhin sa ilalim ng Section 48 ng Australian Passports Act 2005.

Mangyaring pangalagaan ang iyong pasaporte

Tandaan na pangalagaan ang iyong pasaporte. Kapag nagbibiyahe sa ibayong dagat, kadalasan ito lamang ang tinatanggap na katibayan ng pagkakakilanlan. Mangyari lamang na ilagay ang iyong pasaporte sa ibinigay na lagayan upang maiwasang masira ito. May naaangkop na karagdagang mga bayad upang mapalitan ang nawala o ninakaw na mga pasaporte.

Karagdagang impormasyon:

Para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa mga pasaporte at mga kopya ng iba pang mga publikasyon, bisitahin ang aming website, www.passports.gov.au o tumawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service)(APIS) sa 131 232 . Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, kontakin ang isang diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Para sa payong pambiyahe at praktikal na impormasyon upang matulungan kang maghanda para sa ligtas na pagbibiyahe sa ibayong dagat, magtungo sa www.smartraveller.gov.au

Paraan ng Pag-access

Kung ikaw ay hindi gaanong nakakapagsalita ng wikang Ingles, maaari mong gamitin ang Serbisyo ng Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete ng Pamahalaang Australia sa iyong panayam para sa pasaporte nang walang bayad. Kung kailangan mo ng interpreter o ikaw ay may kapansanan sa paningin at kailangan ng pangkalahatang impormasyong tungkol sa pasaporte, pakitawagan ang APIS sa 131 232

Kung ikaw ay bingi, o may kapansanan sa pandinig o pagsasalita, kontakin kami sa pamamagitan ng Pambansang Serbisyo ng Relay: Sa mga gumagamit ng TTY tumawag sa 133 677 at sa mga gumagamit ng Speak and Listen tumawag sa 1300 555 727. Hilingin ang APIS sa 131 232.

Pinahahalagahan namin ang iyong mga puna

Nagtatrabaho kami nang husto upang mapagbuti ang aming serbisyo sa iyo at malugod naming tatanggapin ang iyong suhestiyon kung paano ito higit pang mapagbubuti ng aming mga kawani. Mangyari lamang na iharap sa amin ang iyong mga papuri, reklamo o komento sa alinman sa sumusunod na mga paraan:

Online:

Telepono:

APIS 131 232

Sa pamamagitan ng pagsulat sa:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021