Pandaraya sa pasaporte

Mahalagang mga puntos

 • Binibigyan namin ng mataas na prayoridad ang paglaban sa pandaraya sa pasaporte at pangangalaga sa integridad ng mga dokumentong pambiyahe ng Australia
 • Kabilang sa Australian Passports Act 2005 (the Act) ang ilang mga paglabag na may kaugnayan sa pandaraya, sa proseso ng aplikasyon at sa sumusunod na paggamit ng mga pasaporte ng Australia
 • Para sa kaligtasan laban sa pagnanakaw ng pagkakakilanlan, ipinag-uutos ng batas na ikaw ay mag-ulat sa pagkawala o pagkanakaw ng iyong pasaporte

Pangangalaga sa pasaporte ng Australia

Ang pasaporte ng Australia ay itinuturing sa daigdig bilang isang may mataas na kalidad na dokumentong pagkakakilanlan. Ito ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ang mga Australiano ay pinapayagang magbiyahe na hindi kailangan ang visa sa ilang mga bansa sa ibayong dagat at pinahihintulutang magbiyahe sa lahat ng mga hangganan nang walang hadlang.

Pinanatili ng Tanggapan ng Pasaporte ng Australia ang integridad ng pasaporte ng Australia sa ilang mahalagang mga paraan, kabilang ang masusing pag-uusig ng mga gawaing pandaraya, mahigpit na mga proseso ng aplikasyon at teknikal na naka-abanteng buklet ng pasaporte.

Ang ang pandaraya sa pasaporte?

Kabilang sa The Australian Passports Act 2005 ang ilang mga paglabag na may kaugnayan sa pandaraya, sa proseso ng aplikasyon sa pasaporte at sa sumusunod na paggamit ng mga pasaporte ng Australia.

Kabilang sa mga paglabag na ito ang:

 • paggawa at pagbibigay ng hindi totoong mga pahayag sa aplikasyon ng pasaporte
 • pagbibigay ng hindi totoo o nakakalinlang na mga dokumento sa isang aplikasyon ng pasaporte
 • hindi tamang paggamit o pagkakaroon ng pasaporte ng Australia
 • pagbebenta, paninira, pagbabago o hindi tapat na pagtatamo ng pasaporte ng Australia
 • pagkabigong mag-ulat ng nawala o ninakaw na pasaporte ng Australia

Maaaring kabilang sa pandaraya sa pasaporte ang mga bagay na katulad ng:

 • pagpalsipika ng lagda ng tagapanagot, saksi o isa pang taong may pananagutan bilang magulang para sa isang menor de edad
 • pagpirma na nasaksihan mo ang isang lagda nang hindi mo nakita ang tao na lumagda
 • paglagda bilang tagapanagot para sa isang taong hindi mo pa nakilala nang mahigit sa 12 buwan at pagdedeklara na kakilala mo na ito nang ganoong katagal
 • paggamit ng palsipikadong pagkakakilanlan o mga dokumento ng kapanganakan o ng mga dokumentong hindi mo pag-aari
 • pagbibigay ng iyong pasaporte sa isang tao para magamit ito
 • pagbibigay o pagbebenta ng iyong mga dokumento ng pagkakakilanlan.

Pagnanakaw ng pagkakakilanlan

Ang pagpoprotekta ng mga pagkakakilanlan ng mga mamamayang Australiano ay pinakamahalaga sa pambansang seguridad at pang-ekonomikong mga interes ng Australia. Ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan ay kapinsa-pinsala sa mga indibiduwal, mga negosyo at pamahalaan. Ang maling paggamit ng palsipikado o ninakaw na mga pagkakakilanlan ay maaaring gamitin upang bigyan-daan ang:

 • mga pangteroristang gawain
 • malubhang krimen
 • mga paglabag sa mga pamamahala sa hangganan at pagkamamamayan
 • pampinansyang krimen, kabilang ang pagtatago ng pinagmulan ng perang natamo sa ilegal na paraan, at pagpopondo sa terorismo.

Ang mga biktima ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan ay nagdurusa ng pinansyal at emosyonal na mga gastos at maaaring dumanas ng mga problema sa muling paghawak ng kontrol sa kanilang pagkakakilanlan.

Ang iyong pasaporte ay isang mahalagang kasangkapan sa pagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan.

Tulungan kami upang protektahan ang iyong pagkakakilanlan. Panatiliing ligtas ang iyong pasaporte sa lahat ng oras at maging maingat sa pagbibigay ng mga detalye ng iyong pasaporte lalung lalo na sa Internet. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa seguridad sa pagkakakilanlan bisitahin ang: www.ag.gov.au/identitysecurity

Kung nawala o ninakaw ang iyong pasaporte

Ang pagkawala o pagkanakaw ng iyong pasaporte ay maaaring magbigay daan upang ikaw ay malagay sa panganib nga pandaraya sa pagkakakilanlan.

Ipinag-uutos ng batas na ikaw ay mag-ulat kung nawala o ninakaw ang iyong pasaporte sa lalong madaling panahon.

Kung nawawala ang iyong pasaporte dapat mo itong i-ulat sa Tanggapan ng Pasaporte ng Australia sa pamamagitan ng online sa www.passports.gov.au, o sa pamamagitan ng pagtawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service) (APIS) sa 131 232, o nang personal sa iyong pinakamalapit na tanggapan ng pasaporte ng Australia. Kung ikaw ay nasa ibayong dagat maaari mo ding i–ulat ang pagkawala sa pinakamalapit na diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Ang mga pasaporteng ini-ulat na nawala o ninakaw ay kaagad at permanenteng ikakansela. Ang kinanselang pasaporte ay hindi dapat gamitin para sa pagbibihiyahe. Labag sa batas na gawin ito at may naaangkop na mabigat na mga parusa. Ipinagbibigay-alam namin sa mga autoridad ng border control sa Australia at ibang bansa kapag ang pasaporte ay kinansela at hihilingin sa kanila na kumpiskahin ang anumang kinanselang pasaporte na mapapansin nila.

Tutulong ang mga pamamaraang ito upang mahadlangan ang maling paggamit ng iyong nawala o ninakaw na pasaporte.

Kung nakuha mong muli ang iyong pasaporte matapos na i-ulat itong nawala o ninakaw, kailangan mong ibalik ito sa pinakamalapit na tanggapan ng pasaporte. Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, ibalik ito sa diplomatikong misyon o konsulado ng Australia. Ang pasaporte ay pisikal na ikakansela at maaaring ibalik sa iyo kung hihilingin. Gayunpaman, ang kinanselang dokumento ay hindi na maaaring gamitin para sa layunin ng pagbibiyahe. Sa ilalim ng anumang mga kalagayan, hindi mo dapat susubukang gamitin ang pasaporteng nai-ulat na nawala o ninakaw.

Pag-uusig at mga parusa

Ang paghadlang at pagtuklas sa pandaraya ay isang napakahalagang bahagi sa proseso ng pag-iisyu ng pasaporte ng Tanggapan ng Pasaporte ng Australia. Aktibong sinusubaybayan ng pangkat ng propesyonal na mga imbestigador ng pandaraya ang mga paglabag sa Australian Passports Act 2005.

Ang mga paglabag sa ilalim ng Australian Passports Act 2005 ay mga paglabag na maaaring mauwi sa pagkakademanda at maaaring makaakit ng pagkakabilanggo nang 10 taon o 1000 mga penalty unit, o ang dalawang ito (sa petsang ika-28 ng Disyembre 2012, ang halaga ng bawat penalty unit ay itinakdasa $170).

Ano ang gagawin kung ikaw ay may alam tungkol sa pandaraya sa pasaporte

Kung may alam ka tungkol sa isang taong maaaring nakagawa ng pandaraya sa pasaporte, o kung sa iyong palagay ikaw ay maaaring isang biktima, paki-abisuhan ang Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service) (APIS) sa 131 232. Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, kontakin ang isang diplomatikong misyon o konsulado ng Australia. Upang mahanap ang isang nasa malapit sa iyo, bisitahin ang www.dfat.gov.au/missions/

Sa kakaibang paraan, maaari mong i-ulat ang pandaraya sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa passports.fraud@dfat.gov.au. Mahigpit na ituturing na kompidensyal ang iyong impormasyon.

Mangyaring pangalagaan ang iyong pasaporte

Tandaan na pangalagaan ang iyong pasaporte. Kapag nagbibiyahe sa ibayong dagat, kadalasan ito lamang ang tinatanggap na katibayan ng pagkakakilanlan. Mangyari lamang na ilagay ang iyong pasaporte sa ibinigay na lagayan upang maiwasang masira ito. May naaangkop na karagdagang mga bayad upang mapalitan ang nawala o ninakaw na mga pasaporte.

Karagdagang impormasyon:

Para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa mga pasaporte at mga kopya ng iba pang mga publikasyon, bisitahin ang aming website, www.passports.gov.au o tumawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service)(APIS) sa 131 232 . Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, kontakin ang isang diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Para sa payong pambiyahe at praktikal na impormasyon upang matulungan kang maghanda para sa ligtas na pagbibiyahe sa ibayong dagat, magtungo sa www.smartraveller.gov.au

Paraan ng Pag-access

Kung ikaw ay hindi gaanong nakakapagsalita ng wikang Ingles, maaari mong gamitin ang Serbisyo ng Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete ng Pamahalaang Australia sa iyong panayam para sa pasaporte nang walang bayad. Kung kailangan mo ng interpreter o ikaw ay may kapansanan sa paningin at kailangan ng pangkalahatang impormasyong tungkol sa pasaporte, pakitawagan ang APIS sa 131 232

Kung ikaw ay bingi, o may kapansanan sa pandinig o pagsasalita, kontakin kami sa pamamagitan ng Pambansang Serbisyo ng Relay: Sa mga gumagamit ng TTY tumawag sa 133 677 at sa mga gumagamit ng Speak and Listen tumawag sa 1300 555 727. Hilingin ang APIS sa 131 232.

Pinahahalagahan namin ang iyong mga puna

Nagtatrabaho kami nang husto upang mapagbuti ang aming serbisyo sa iyo at malugod naming tatanggapin ang iyong suhestiyon kung paano ito higit pang mapagbubuti ng aming mga kawani. Mangyari lamang na iharap sa amin ang iyong mga papuri, reklamo o komento sa alinman sa sumusunod na mga paraan:

Online:

Telepono:

APIS 131 232

Sa pamamagitan ng pagsulat sa:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021