Mga alituntunin sa litrato

Mahalagang mga puntos

 • Dapat kang magbigay ng dalawang magkaparehong litrato mo kasama ng iyong nakumpletong aplikasyon para sa pasaporte
 • Ang mga litrato ay dapat na kinuha nang hindi lalagpas sa anim na buwan at dapat tumugon sa mga alituntuning itinakda sa ibaba
 • Ang mga alituntuning ito ay kinakailangan upang pangalagaan ang iyong pagkakakilanlan at gawing madali ang iyong pagbiyahe

Ang mga alituntunin ay makatutulong sa iyo na magbigay ng naaangkop na mga litrato, upang ang iyong aplikasyon ay hindi maantala nang dahil sa kailangang magpadala ng bagong mga litrato batay sa kinakailangang format. Ang isa sa dalawang litratong i-aabot mo ay kailangang pinagtibay o nilagdaan ng iyong tagapanagot. ang pagpapatibay na ito ay hindi kinakailangan kung ikaw ay nagsasalang ng aplikasyon para sa pagpapabago ng pasaporte gamit ang form PC7

Tandaan: Hindi inaaprubahan ng Tanggapan ng Pasaporte ng Australia ang mga pakuhanan ng litrato o mga tagapagbigay-serbisyo ng litrato

Driver License    Sukat ng larawan

Partikular na mga pangangailangan sa litrato:

 • Mahusay na kalidad ng kulay, makintab na mga imprenta
 • Niyutral na ekspresyon, sarado ang bibig (hindi tumatawa, ngumingiti, o sumisimangot)
 • Walang buhok sa mukha, nakikita ang mga gilid ng mukha
 • Nakatingin nang deretso sa camera ang mukha, hindi natikwas patagilid o pataas at pababa
 • Pakwadrado ang mga balikat (hindi tumitingin sa balikat)
 • Walang mga pantakip sa ulo (maliban para sa mga layuning pangrelihiyon)
 • Walang aninag sa mga salamin o mukha
 • Bukas ang mga mata at malinaw na nakikita (hindi nakukublihan ang mga mata)
 • Walang mga anino o ‘pulang mata’
 • Walang tinta o iba pang mga marka sa litrato
 • Simple, mapusyaw na kulay na mga background
 • Naaangkop na katingkaran at paghahambing, nagpapakita ng natural na kulay ng balat
 • Pare-parehong pag-iilaw (walang mga anino)
 • Malinaw at eksaktong pagkapokus ng litrato.

Mga pantakip sa ulo

Ikaw ay dapat makita sa litrato na walang anumang sumbrero o iba pang pantakip sa ulo. Gayunman, kung ikaw ay nagsusuot ng pantakip sa ulo para sa pangrelihiyong mga dahilan tatanggapin namin ang litrato na ikaw ay may suot nito, ngunit dapat ay malinaw na nakikita ang mga katangian ng iyong mukha mula sa ibaba ng baba hanggang sa itaas ng noo at parehong mga gilid ng iyong mukha.

Mga salamin

Higit na mabuti na ikaw ay hindi magsuot ng salamin sa iyong litrato sa pasaporte. Gayunman, maaari mo itong gawin kung nais mo. Kung pinili mong magsuot ng salamin:

 • Dapat ipakita nang malinaw ang iyong mga mata
 • Dapat ay walang aninag ng ilaw sa mga salamin
 • Dapat ay walang kulay ang mga lente
 • Hindi dapat magsuot ng mga salaming may makapal na bahayan (frame)
 • Dapat ay hindi natatakpan ng mga bahayan (frame) ang anumang bahagi ng iyong mga mata.

Tandaan: Ang SmartGate, ang sistema ng pagpoproseso ng 'automated border', ay gumagamit ng mga larawan ng mukha na nasa mga pasaporte upang mapatunayan ang may hawak ng pasaporte. Mahalagang ipakita ng mga may hawak ng pasaporte ang kanilang mga mukha ng kasintulad ng kung paano sila nakikita sa litrato sa kanilang pasaporte, ibig sabihin, mayroon o walang salamin.

Mga bata at mga sanggol

Dapat ipakita sa litrato ang sanggol o bata na gising, nakatingin nang deretso sa camera na nakasara ang bibig at walang anumang nakatakip sa bibig. Dapat ding malinaw na ipakita nito ang parehong mga gilid ng mukha (walang mga laruan, mga blanket, mga likod ng upuan o ibang mga taong nakikita) at walang buhok na nakaharang sa mga mata.

Ang detalyadong mga alituntunin para sa mga tagakuha ng litrato ay maaaring makuha sa aming website sa www.passports.gov.au/Web/Requirements/PhotographGuidelines.aspx. Ang karagdagang mga halimbawa ng katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap na mga litrato ay maaaring makita sa https://www.passports.gov.au/Web/Requirements/Photos.aspx

Katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap na mga litrato

buhok sa kabila ng mga mata/mukha
buhok sa kabila ng mga mata/mukha
Hindi katanggap-tanggap
nakapikit ang mata
nakapikit ang mata
Hindi katanggap-tanggap
hindi nakatingin sa camera
hindi nakatingin sa camera
Hindi katanggap-tanggap
Nakatingin nang deretso sa camera at hindi nakatagilid ang ulo
Nakatingin nang deretso sa camera at hindi nakatagilid ang ulo
Katanggap-tanggap
kupas ang kulay
kupas ang kulay
Hindi katanggap-tanggap
pixelated
pixelated
Hindi katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
nakatagilid ang ulo/estilong 'portrait'
nakatagilid ang ulo/estilong 'portrait'
Hindi katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
aninag ng flash sa balat
aninag ng flash sa balat
Hindi katanggap-tanggap
pulang mata
pulang mata
Hindi katanggap-tanggap
hindi niyutral na ekspresyon
hindi niyutral na ekspresyon
Hindi katanggap-tanggap
Niyutral na ekspresyon
Niyutral na ekspresyon
Katanggap-tanggap
masyadong malapit
masyadong malapit
Hindi katanggap-tanggap
masyadong malayo
masyadong malayo
Hindi katanggap-tanggap
masyadong madilim
masyadong madilim
Hindi katanggap-tanggap
masyadong mapusyaw
masyadong mapusyaw
Hindi katanggap-tanggap
namarkahan ng tinta/nalukot
namarkahan ng tinta/nalukot
Hindi katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
may sunglass sa ulo
may sunglass sa ulo
Hindi katanggap-tanggap
nakasuot ng sumbrero
nakasuot ng sumbrero
Hindi katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
hindi nakikita ang buong mukha
hindi nakikita ang buong mukha
Hindi katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
hindi nakikita ang mga gilid ng mukha
hindi nakikita ang mga gilid ng mukha
Hindi katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
makapal na mga bahayan
makapal na mga bahayan
Hindi katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
masyadong madilim na salamin
masyadong madilim na salamin
Hindi katanggap-tanggap
aninag ng flash sa salamin
aninag ng flash sa salamin
Hindi katanggap-tanggap
natatakpan ng mga bahayan ang mata
natatakpan ng mga bahayan ang mata
Hindi katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
nakikita ang kamay ng magulang
nakikita ang kamay ng magulang
Hindi katanggap-tanggap
madilim ang background
madilim ang background
Hindi katanggap-tanggap
nakapikit ang mga mata
nakapikit ang mga mata
Hindi katanggap-tanggap
nakatingin sa malayo
nakatingin sa malayo
Hindi katanggap-tanggap
nakabuka ang bibig/natatakpan ang mukha
nakabuka ang bibig/natatakpan ang mukha
Hindi katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
nakikita ang isa pang tao
nakikita ang isa pang tao
Hindi katanggap-tanggap
nakikita ang laruan ng bata
nakikita ang laruan ng bata
Hindi katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
buhok sa kabilang mata
buhok sa kabilang mata
Hindi katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
mga anino sa likod ng ulo
mga anino sa likod ng ulo
Hindi katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap
Katanggap-tanggap

Mangyaring pangalagaan ang iyong pasaporte

Tandaan na pangalagaan ang iyong pasaporte. Kapag nagbibiyahe sa ibayong dagat, kadalasan ito lamang ang tinatanggap na katibayan ng pagkakakilanlan. Mangyari lamang na ilagay ang iyong pasaporte sa ibinigay na lagayan upang maiwasang masira ito. May naaangkop na karagdagang mga bayad upang mapalitan ang nawala o ninakaw na mga pasaporte.

Karagdagang impormasyon:

Para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa mga pasaporte at mga kopya ng iba pang mga publikasyon, bisitahin ang aming website, www.passports.gov.au o tumawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service)(APIS) sa 131 232 . Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, kontakin ang isang diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Para sa payong pambiyahe at praktikal na impormasyon upang matulungan kang maghanda para sa ligtas na pagbibiyahe sa ibayong dagat, magtungo sa www.smartraveller.gov.au

Paraan ng Pag-access

Kung ikaw ay hindi gaanong nakakapagsalita ng wikang Ingles, maaari mong gamitin ang Serbisyo ng Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete ng Pamahalaang Australia sa iyong panayam para sa pasaporte nang walang bayad. Kung kailangan mo ng interpreter o ikaw ay may kapansanan sa paningin at kailangan ng pangkalahatang impormasyong tungkol sa pasaporte, pakitawagan ang APIS sa 131 232

Kung ikaw ay bingi, o may kapansanan sa pandinig o pagsasalita, kontakin kami sa pamamagitan ng Pambansang Serbisyo ng Relay: Sa mga gumagamit ng TTY tumawag sa 133 677 at sa mga gumagamit ng Speak and Listen tumawag sa 1300 555 727. Hilingin ang APIS sa 131 232.

Pinahahalagahan namin ang iyong mga puna

Nagtatrabaho kami nang husto upang mapagbuti ang aming serbisyo sa iyo at malugod naming tatanggapin ang iyong suhestiyon kung paano ito higit pang mapagbubuti ng aming mga kawani. Mangyari lamang na iharap sa amin ang iyong mga papuri, reklamo o komento sa alinman sa sumusunod na mga paraan:

Online:

Telepono:

APIS 131 232

Sa pamamagitan ng pagsulat sa:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021