Mga panahon ng pagpoproseso at prayoridad na serbisyo

Mahalagang mga puntos

  • Kami ay may pangakong tapusin ang karapat-dapat na mga aplikasyon sa pasaporte sa loob ng 10 araw ng pagkatanggap ng lahat ng kailangan naming impormasyon at dokumentasyon
  • Mayroon din kaming serbisyo ng prayoridad na pagpoproseso sa Australia at sa aming diplomatikong mga misyon sa London at Washington kung kailangan mo nang mas madalian ang iyong pasaporte

Mangyaring mag-aplay nang mas maaga bago pa dumating ang iyong binalak na pagbibiyahe

May pangako kaming tapusin ang karapat-dapat at kumpletong mga aplikasyon sa pasaporte sa loob ng 10 araw ng pagkatanggap ng lahat ng kailangan naming impormasyon at dokumentasyon. Bilang kapalit, hinihiling namin sa iyo na mag-aplay para sa iyong dokumentong pambiyahe nang mas maaga bago pa dumating ang iyong inaasahang petsa ng pagbibiyahe.

Kung kailangan mo nang madalian ang iyong pasaporte, maaari mong gamitin ang aming serbisyo ng prayoridad na pagpoproseso, kung saan ang mga aplikasyon ay maaaring makumpleto sa loob ng dalawang araw na may opisina. Ang serbisyo ng prayoridad na pagpoproseso ay maaaring makuha mula sa aming mga tanggapan sa Australia at sa aming diplomatikong mga misyon sa London at Washington.

Mangyari lamang tandaan na kung ikaw ay nagsalang ng iyong aplikasyon sa isang tanggapan ng Australia Post, hindi kasama sa panahong 10 araw na may opisina para sa karaniwang aplikasyon at dalawang araw para sa prayoridad na serbisyo ang panahong gugugulin upang maipadala ang iyong aplikasyon mula sa tanggapan ng koreo patungo sa pinakamalapit na tanggapan ng pasaporte at para maipadala ang pasaporte sa iyo sa pamamagitan ng rehistradong koreo.

Maglaan ng dagdag na panahon para sa paghahatid ng koreo

Dapat kang maglaan ng dagdag na panahon upang ang iyong aplikasyon ay maipadala sa amin at para makarating sa iyo ang iyong pasaporte sa pamamagitan ng rehistradong sulat. Makakapagpayo ang Australia Post tungkol sa mga oras ng paghahatid ng sulat sa iyong lugar.

Kung ikaw ay nasa ibayong dagat ang iyong pasaporte ay maaaring makuha para sa pagpapadala o koleksyon mula sa diplomatikong misyon o konsulado ng Australia kung saan ikaw ay nag-aplay sa loob ng 10 araw na may opisina mula sa petsa ng pagtanggap ng iyong kumpletong aplikasyon.

Makakatulong ka na mapanatiling nasa pinakamababang panahon ng pagpoproseso sa pagtitiyak na ibibigay mo lahat ang kailangan namin sa oras ng iyong pagsasalang ng aplikasyon. Maaaring maantala ang iyong aplikasyon kung hindi mo maibibigay ang kinakailangang impormasyon at dokumentasyong pansuporta sa interbyu para sa pasaporte. Gaya halimbawa, mas matatagalan ang pagpoproseso ng mga pasaporte ng bata kung hindi naibigay ang buong pahintulot ng magulang.

Pag-aaplay sa Australia

Mahigit sa 1650 na mga tanggapan ng Australia Post ang kumakatawan bilang mga ahensya ng pasaporte. Maaari mong kolektahin at isalang ang mga form ng aplikasyon, dumalo sa mga interbyu para sa pasaporte at magbayad ng mga singilin sa mga tanggapang ito. Upang mahanap ang malapit na tanggapan ng Australia Post na nagbibigay ng mga serbisyong ito, tumawag sa Australia Post sa 131 318 o bisitahin ang www.auspost.com.au. Maaaring kailanganin mong tumawag sa Australia Post para gumawa ng appointment bago magsalang ng form ng aplikasyon.

Maaari ka ding magsalang ng mga aplikasyon sa aming mga tanggapan ng pasaporte sa Australia kung kailangan mong magbiyahe nang madalian dahilan sa hindi inaasahan, mahabaging mga dahilan o iba pang hindi pangkaraniwang mga kalagayan, o kung kailangan mo ng dokumentong pambiyahe maliban sa pasaporte ng Australia (maliban sa mga aplikasyon para sa mga Dokumento ng Pagkakakilanlan para sa pagbibiyahe sa Norfolk Island, na maaaring isalang sa tanggapan ng Australia Post). Gayunman, kailangan mo munang gumawa ng appointment para sa interbyu sa pamamagitan ng pagtawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service) (APIS) sa 131 232.

Pag-aaplay sa ibayong dagat

Sa ibayong dagat maaari kang magsalang ng mga aplikasyon para sa pasaporte sa anumang diplomatikong misyon o konsulado ng Australia. Upang mahanap ang isang nasa malapit sa iyo bisitahin ang www.dfat.gov.au/missions/

Sa ilang mga kalagayan at mga lokasyon sa ibayong dagat, maaari kang magsalang ng iyong aplikasyon sa pamamagitan ng koreo. Dapat mong kontakin ang iyong pinakamalapit na diplomatikong misyon o konsulado ng Australia para sa pagpapayo tungkol sa pagsasalang at mga proseso ng interbyu para sa pasaporte.

Mga interbyu

Sa Australia, ang mga form ng aplikasyon sa pasaporte ay kailangang isalang nang personal sa oras ng interbyu. Upang maiwasan ang mga pagkaantala, tiyaking maibibigay mo ang lahat ng iyong kailangan sa araw na iyon. Dalhin sa interbyu ang:

  • iyong nakumpletong aplikasyon sa pasaporte (pakisulat-kamay ng maayos)
  • iyong bayad sa aplikasyon (na karaniwang hindi naibabalik kung hindi naging matagumpay ang iyong aplikasyon)
  • iyong bayad sa prayoridad na pagpoproseso, kung naaangkop
  • iyong bayad para sa nawala o ninakaw na pasaporte, kung naaangkop
  • lahat ng mga dokumento at mga litratong hiniling sa form.

Tandaan: Ang lahat ng mga dokumento ay kailangang orihinal, hindi mga photocopy.

Serbisyo ng prayoridad na pagpoproseso

Ang serbisyong ito ay maaari lamang makuha sa loob ng Australia at mula sa aming diplomatikong mga misyon sa London at Washington.

Ginagarantiyahan ng serbisyo na ang iyong pasaporte ay magiging handa para sa pagpapadala sa loob ng dalawang araw na may opisina mula nang tanggapin namin ang lahat ng mga kailangan mula sa iyo. Gayunman, tulad ng nakasaad sa itaas, dapat kang maglaan ng karagdagang panahon upang ang iyong aplikasyon ay makarating sa amin sa pamamagitan ng koreo at para maibalik sa iyo ang iyong pasaporte sa pamamagitan ng rehistradong koreo (maliban kung isinaayos mo na kolektahin ito nang personal). Ang serbisyo ng prayoridad na pagpoproseso ay hindi maaaring ibigay para sa mga pasaporte ng mga bata hangga't hindi naibibigay ang buong pahintulot ng magulang. Ang serbisyong ito ay hindi rin maaring makuha para sa mga aplikasyon ng mga Sertipiko ng Pagkakakilanlan o mga dokumentong pambiyahe ng Kombensyon ng United Nations.

Bayad sa prayoridad na pagpoproseso

Ang bayad sa prayoridad na pagpoproseso ay karagdagan sa bayad ng karaniwang aplikasyon sa pasaporte.

Sa espesyal na mga kalagayan sa ibayong dagat, ang mga aplikante ay maaaring kailanganing isyuhan ng pangkagipitang pasaporte. Walang bayad ang aplikasyon para sa pag-iisyu ng pangkagipitang pasaporte ngunit kailangan mong magbayad para sa prayoridad na pagpoproseso. Kailangan mong ipakita ang iyong pangkagipitang pasaporte kung mag-aaplay para sa isang bagong pasaporte na may buong bisa.

Pagsasauli ng bayad sa prayoridad na pagpoproseso

Kung kami ay nabigong maabot ang pamantayan ng aming serbisyo na matapos ang iyong pasaporte sa loob ng dalawang araw, maaari kang mag-aplay para sa pagsasauli ng bayad sa prayoridad na pagpoproseso. Maaari ka ring maging karapat-dapat para sa balik-bayad kung ikaw ay nagbibiyahe para sa mahabaging mga dahilan, dahilan sa pagkamatay o malubhang karamdaman ng isang pinakamalapit na miyembro ng pamilya. Kung ikaw ang pangunahing tagapag-alaga ng isang taong kinakailangang magbiyaheng kasama ka, ang taong iyon ay maaari ding maging karapat-dapat para sa balikbayad.

Upang mag-aplay para sa pagsasauli ng bayad para sa prayoridad na pagpoproseso para sa pasaporteng may buong bisa sumulat sa The Manager, Australian Passport Office, sa iyong kabiserang siyudad o sa Passport Manager, Australian High Commission, London o sa Australian Embassy, Washington.

Upang mag-aplay para sa pagsasauli ng bayad para sa pangkagipitang pasaporte, sumulat sa Consul sa diplomatikong misyon o konsulado ng Australia kung saan isinalang ang aplikasyon. Isama ang iyong buong pangalan, ang tirahan para sa pagtugon, numero ng pasaporte, ang petsa at lugar kung saan isinalang ang iyong aplikasyon at mga detalyeng pansuporta sa iyong kahilingan.

Kung ikaw ay nag-aaplay sa mga mahabaging kadahilanan, dapat na kasama ang pangsuportang dokumentasyon katulad ng sertipiko ng pagkamatay, paunawa ng libing o sulat mula sa gumagamot na doktor ng pinakamalapit na miyembro ng pamilya na dahilan ng iyong pagbibiyahe upang makita ito. Tutugon kami sa loob ng 14 na araw ng pagtanggap ng iyong pagtatanong. Kung ikaw ay karapat-dapat para sa balikbayad, ipapadala sa iyo ang tseke sa loob ng 30 araw nang gawin namin ang desisyon. Kung ikaw ay hindi karapat-dapat para sa balikbayad, susulatan ka namin at sasabihin sa iyo ang dahilan.

Karapatan sa pagrerepaso

Ang desisyong hindi pagbabalik ng ibinayad sa prayoridad na pagpoproseso ay isang desisyong puwedeng repasuhin sa ilalim ng Australian Passports Act 2005. Kung sa iyong palagay ay may mga dahilan upang mag-apela sa desisyong hindi pagbabalik ng ibinayad, maaari kang mag-aplay sa pamamagitan ng sulat, pagsasabi ng iyong mga dahilan para humiling ng panloob na pagrerepaso ng desisyon. Ang mga aplikasyon ay kailangang isalang sa loob ng 28 araw matapos mong tanggapin ang pagbibigay-alam ng desisyon.

Para sa kasalukuyang mga bayad sa prayoridad na pagpoproseso, mga alituntunin, mga kahulugan (tulad ng sino ang itinuturing na miyembro ng iyong ‘pinakamalapit na pamilya’) at kung paano mag-aplay para sa panloob na pagrerepaso ng isang desisyon bisitahin ang aming website www.passports.gov.au o tawagan ang Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service) sa 131 232.

Mangyaring pangalagaan ang iyong pasaporte

Tandaan na pangalagaan ang iyong pasaporte. Kapag nagbibiyahe sa ibayong dagat, kadalasan ito lamang ang tinatanggap na katibayan ng pagkakakilanlan. Mangyari lamang na ilagay ang iyong pasaporte sa ibinigay na lagayan upang maiwasang masira ito. May naaangkop na karagdagang mga bayad upang mapalitan ang nawala o ninakaw na mga pasaporte.

Karagdagang impormasyon:

Para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa mga pasaporte at mga kopya ng iba pang mga publikasyon, bisitahin ang aming website, www.passports.gov.au o tumawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service)(APIS) sa 131 232 . Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, kontakin ang isang diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Para sa payong pambiyahe at praktikal na impormasyon upang matulungan kang maghanda para sa ligtas na pagbibiyahe sa ibayong dagat, magtungo sa www.smartraveller.gov.au

Paraan ng Pag-access

Kung ikaw ay hindi gaanong nakakapagsalita ng wikang Ingles, maaari mong gamitin ang Serbisyo ng Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete ng Pamahalaang Australia sa iyong panayam para sa pasaporte nang walang bayad. Kung kailangan mo ng interpreter o ikaw ay may kapansanan sa paningin at kailangan ng pangkalahatang impormasyong tungkol sa pasaporte, pakitawagan ang APIS sa 131 232

Kung ikaw ay bingi, o may kapansanan sa pandinig o pagsasalita, kontakin kami sa pamamagitan ng Pambansang Serbisyo ng Relay: Sa mga gumagamit ng TTY tumawag sa 133 677 at sa mga gumagamit ng Speak and Listen tumawag sa 1300 555 727. Hilingin ang APIS sa 131 232.

Pinahahalagahan namin ang iyong mga puna

Nagtatrabaho kami nang husto upang mapagbuti ang aming serbisyo sa iyo at malugod naming tatanggapin ang iyong suhestiyon kung paano ito higit pang mapagbubuti ng aming mga kawani. Mangyari lamang na iharap sa amin ang iyong mga papuri, reklamo o komento sa alinman sa sumusunod na mga paraan:

Online:

Telepono:

APIS 131 232

Sa pamamagitan ng pagsulat sa:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021