Mga panahon ng pagpoproseso at prayoridad na serbisyo

Mahalagang mga puntos

  • Maglaan nang hanggang tatlong linggo upang matanggap ang bagong pasaporte
  • Makakakuha ng serbisyo ng prayoridad na pagpoproseso sa Australia sa pamamagitan ng dagdag na bayad kung kailangan mong makuha nang mas mabilis ang iyong pasaporte

Mangyaring mag-aplay para sa isang bagong pasaporte nang mas maaga bago pa dumating ang iyong binalak na pagbibiyahe

Maaaring abutin nang hanggang tatlong linggo bago matanggap ang bagong pasaporte. Makabubuti sa iyo na mag-aplay para sa iyong dokumentong pambiyahe nang mas maaga bago dumating ang iyong binalak na petsa ng pagbibiyahe sa ibayong dagat, Maaari mong bawasan ang panahon ng pagpoproseso sa pamamagitan ng pagtitiyak na maibibigay mo ang lahat ng kailangan namin kapag ikaw ay nagsalang ng iyong aplikasyon.

Serbisyo ng prayoridad na pagpoproseso

Kung kailangan mo nang madalian ang iyong pasaporte, maaari mong gamitin ang aming serbisyo ng prayoridad na pagpoproseso sa pamamagitan ng dagdag na bayad.

Makukuha ang mga detalye ng mga bayarin sa www.passports.gov.au/Web/Queries/Fees.aspx

Kung ikaw ay humiling para sa serbisyo ng prayoridad na pagpoproseso, kasama sa panahon ng paghihintay ang dalawang araw na pagtatrabaho na pagpoproseso namin at karagdagang panahon para sa paghahatid at pangangasiwa. Maaari kang abisuhan ng Australia Post tungkol sa mga panahon ng paghahatid sa iyong lugar.

Hindi maaring ibigay ang serbisyo ng prayoridad na pagpoproseso para sa mga aplikasyon ng pasaporte ng mga bata hangga't hindi nakapagbigay ng kabuuang pahintulot ng magulang.

Pag-aaplay

Mahigit sa 1600 mga tanggapan ng Australia Post ang kumakatawan bilang mga ahensya ng pasaporte. Maaari mong kolektahin ang blankong mga application form, magsalang ng nakumpletong mga application form at magbayad sa mga tanggapang ito. Upang mahanap ang ahente ng Australia Post na malapit sa iyo, o malaman kung aling mga tanggapan ang nangangailangan ng appointment upang magsalang ng aplikasyon, tumawag sa 137 678 o bisitahin ang www.auspost.com.au

Kung kinakailangan mong magbiyahe nang madalian dahilan sa hindi inaasahan, mahabagin at iba pang hindi pagkaraniwang mga kalagayan, mangyari lamang na tumawag sa linyang pantulong ng Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service) (APIS) sa 131 232.

Pagsasalang

Ang mga aplikasyon para sa pasaporte ay kailangang isalang nang personal. Ang mga aplikasyon para sa pasaporte ng bata ay kailangang isalang ng isang taong may pananagutan bilang magulang para sa bata (maaaring dumalo ang bata ngunit ito ay hindi sapilitan), Upang maiwasan ang mga pagkaantala, tiyaking maibibigay mo ang lahat ng kailangan namin sa pagsasalang, kabilang ang:

  • nakumpleto at pinirmahang application form
  • lahat ng orihinal na mga dokumento at mga litrato na hiniling sa form -- kabilang ang litratong pagkakakakilanlan na nagpapakita ng kasalukuyang lugar na tirahan ng taong may pananagutan bilang magulang na nagsasalang ng aplikasyon ng bata
  • bayad sa aplikasyon
  • bayad sa prayoridad na pagpoproseso, kung naaangkop
  • bayad para sa nawala o ninakaw na pasaporte, kung naaangkop

Para sa mga serbisyo ng pasaporte sa ibayong dagat, kontakin ang pinakamalapit na diplomatikong misyon o konsulado ng Australia sa pamamagitan ng pagbisita sa http://bit.ly/ausmissions

Pagsasauli ng bayad sa prayoridad na pagpoproseso at karapatan sa pagrerepaso

Sa ilang limitadong mga kalagayan ikaw ay maaaring maging karapat-dapat para sa pagsasauli ng bayad sa prayoridad na pagpoproseso. Makukuha ang mga pangangailangan para sa pag-aaplay ng refund sa aming website www.passports.gov.au

Kung hindi naging matagumpay ang iyong kahilingan at sa iyong palagay ay may mga dahilan upang mag-apela sa desisyon na hindi isasauli ang bayad sa prayoridad na pagpoproseso, mayroong proseso para sa pagrerepaso.

Makakakuha ng karagdagang impormasyon sa aming website www.passports.gov.au