Pangangalaga sa iyong pagkapribado

Mahalagang mga puntos

 • Hinahawakan at pinoprotektahan ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas at Kalakalan (The Department of Foreign Affairs and Trade) ang iyong personal na impormasyon alinsunod sa Privacy Act 1988 sa Australian Passports Act 2005 at Patakaran sa Pagkapribado ng Kagawaran(www.dfat.gov.au)
 • Pinoprotektahan namin ang iyong personal na impormasyon mula sa maling paggamit, pakikialam at pagkawala; at mula sa hindi autorisadong pagkuha, modipikasyon o pagbubunyag

Anong mga uri ng personal na impormasyon ang kinokolekta namin?

Kinokolekta namin ang personal na impormasyong ibinibigay mo kasama ng aplikasyon para sa dokumentong pambiyahe. Kabilang dito ang mga sagot sa mga tanong sa application form at sa kasamang mga dokumento at mga litrato.

Alinsunod sa Australian Passports Act, maaari din kaming mangoolekta ng personal na impormasyon mula sa ibang mga ahensya kung sa paniniwala ng mga ahensyang iyon na may mga dahilang kaugnay sa pagpapatupad ng batas o seguridad para sa pagtanggi o pagkansela ng isang dokumentong pambiyahe.

Pagpapanatiling ligtas ang iyong personal na impormasyon

Itinatago namin ang personal na impormasyong ibinigay mo sa isang ligtas na mga sistema ng kompyuter at mga taguang cabinet ng Kagawaran na maaari lamang ma-access ng autorisadong mga opisyal. Ginagawa namin ang lahat ng makatwirang mga hakbang upang protektahan ang iyong impormasyon mula sa maling paggamit, pakikialam, at pagkawala; at mula sa hindi autorisadong pagkuha, modipikasyon o pagbubunyag.

Pinapangasiwaan ng Privacy Act at ng Australian Passports Act kung paano namin ginagamit at ibinubunyag ang iyong personal na impormasyon. Ang opisyal ng Kagawaran na lumalabag sa mga probisyon ng mga Batas na ito ay maaaring maharap sa parusang kriminal o sibil, o sa parehong kaparusahan.

Mga aplikasyon

Ang ibinibigay mong impormasyon kapag nag-aaplay para sa dokumentong pambiyahe ay maaari lamang gamitin o ibunyag alinsunod sa batas. Kabilang ngunit hindi limitado dito, sa mga layuning kung saan ang iyong personal na impormasyon ay ginagamit o ibinubunyag, ang pagpapatibay ng iyong pagiging karapat-dapat para sa dokumentong pambiyahe sa pamamagitan ng pagkumpirma ng mga detalye ng iyong pagkakakilanlan at pagkamamamayan.

Ang iyong impormasyon ay maaari lamang ibunyag sa iba pang mga ahensya o indibiduwal ayon sa pagpapahintulot sa ilalim ng Australian Passports Act at ng Privacy Act.

Pagbubunyag upang matasa ang pagiging karapat-dapat

Maaaring ibunyag ng autorisadong mga opisyal ang iyong impormasyon sa mga ahensya o indibiduwal na makatutulong sa amin sa pagpapatunay ng ibinigay mong impormasyon sa iyong aplikasyon. Kabilang sa mga ito ang:

 • Elektoral na Komisyon ng Australia (the Australian Electoral Commission)
 • ang Kagawaran ng Imigrasyon at Proteksyon sa Hangganan (the Department of Immigration and Border Protection)
 • mga Tagapagrehisto ng mga Kapanganakan, Pagkamatay at Pagkakasal sa estado at teritoryo (Registrars of Births, Deaths and Marriages)
 • mga autoridad ng trapiko sa kalsada sa estado at teritoryo
 • anumang iba pang mga ahensya o indibiduwal na nag-isyu o lumagda sa isang ipinakitang dokumento kasama ng aplikasyon para sa dokumentong pambiyahe o nabanggit sa aplikasyong iyon.

Pagbubunyag para sa mga layuning itinakda sa Australian Passports Act

Ang Australian Passports Act ay nagpapahintulot sa amin na ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa ibang mga ahensya para sa sumusunod na mga layunin:

 • upang mag-abiso tungkol sa kalagayan ng pasaporte
 • pagpapatupad ng batas
 • upang tulungang mapadali o sa ibang pagkakataon ay tumulong sa pandaigdigang pagbibiyahe ng mga may hawak na pasaporte ng Australia
 • upang ikumpirma o patunayan ang impormasyon tungkol sa mga may hawak na pasaporte ng Australia at mga aplikante
 • pagpapatakbo ng batas pampamilya at kaugnay na mga usapin.

Kabilang sa mga ahensya na maaari naming ibunyag ang iyong personal na impormasyon para sa mga layuning ito, ngunit hindi limitado dito ang:

 • ang Kagawaran ng Imigrasyon at Proteksyon sa Hangganan (Department of Immigration and Border Protection)
 • Kagawaran ng Abugado-Heneral (Attorney-General's Department)
 • pulisya ng estado at teritoryo
 • Pederal na Pulisya ng Australia (Australian Federal Police)
 • Interpol at mga miyembrong bansa nito
 • mga hukuman ng Komonwelt ng Australia (Commonwealth of Australia) at ng bawat estado at teritoryo
 • tinukoy na mga miyembrong bansa ng Sistemang Pang-alerto ng Rehiyonal na Kilusan ng APEC (APEC Regional Movement Alert System).

Pagbubunyag sa dayuhang mga autoridad sa hangganan

Alinsunod sa Privacy Act maaari kaming magbunyag ng personal na impormasyon sa dayuhang mga autoridad sa hangganan batay sa sumusunod na mga kalagayan:

 • Kung mayroon kaming dahilan upang maghinala na may labag sa batas na gawain, o masamang pagkilos na may seryosong katangian, na may kaugnayan sa mga gawaing pag-iisyu ng pasaporte ay naganap, nagaganap o maaaring kasangkutan; at kami ay makatwirang naniniwala na ang pagkolekta, paggamit o pagbubunyag ay kinakailangan upang ang Kagawaran ay makagawa ng nararapat na aksyon kaugnay ng usapin;
 • Kung naniniwala kami na ang pagbubunyag ng impormasyon ay makatwirang kinakailangan para sa isa o marami pang mga gawaing may kaugnayan sa pagpapatupad na isinasagawa ng, o sa ngalan ng, isang ahensyang tagapagpatupad ; at ang tumatanggap ay isang ahensya na gumagawa ng mga tungkulin, o nagpapatupad ng mga kapangyarihan, na katulad ng mga isinasagawa o ipinapatupad ng isang ahensyang tagapagpatupad.

Pagbubunyag na autorisado ng batas na ipinapatupad ng ibang ahensya

Maaari kaming magbunyag ng iyong personal na impormasyon kapag hiniling ng ibang ahensya at kung saan ang pagbubunyag ay autorisado ng batas na pinangangasiwaan ng ahensyang iyon. Ang Australian Taxation Office at ang Australian Electoral Commission ay mga ahensyang may kapangyarihan na humiling ng pagbubunyag ng impormasyon ukol sa pasaporte.

Pagpapatunay ng datos

Ang mga may hawak ng dokumentong pambiyahe ng Australia na nagbibigay ng kanilang mga dokumento sa publiko o pribadong sektor na mga organisasyon bilang patunay ng pagkakakilanlan ay maaaring hilingang magbigay ng pahintulot na mapatunayan ng Kagawaran ang datos sa pamamagitan ng Document Verification Service (DVS), na pinangangasiwaan ng Kagawaran ng Attorney General. Sa kundisyon na ang organisasyon ay isang aprubadong gumagamit ng DVS, papatunayan ng Kagawaran ang datos at ikukumpirma ang pagkatotoo ng dokumento.

Mga kahihinatnan kung hindi nakolekta ang iyong personal na impormasyon

Ang pagpapatunay ng mga detalye ng iyong pagkakakilanlan at pagkamamamayan ay kinakailangan para sa pag-iisyu ng dokumentong pambiyahe. Kung hindi namin makumpirma ang mga detalyeng ito hindi kami makakapag-isyu ng dokumentong pambiyahe sa iyo.

Pagkapribado sa internet

Hindi kami nangongolekta ng personal na impormasyon tungkol sa iyo kapag ikaw ay bumisita sa mga website sa mga server ng Kagawaran, maliban lamang na piliin mong magbigay ng impormasyong iyon. Gayunpaman, ang aming mga website ay may mga ugnay o link sa ibang mga site. Ang Kagawaran ay walang pananagutan para sa nilalaman at mga gawi sa pagkapribado ng ibang mga site, at hinihikayat ka namin na basahin ang patakaran sa pagkapribado ng bawat site. Ang website ng Kagawaran, www.dfat.gov.au ay nagbibigay ng karagdagang impormasyon.

Pagtingin o pag-amyenda sa iyong personal na impormasyon

Maaari mong makita ang mga detalye ng iyong dokumentong pambiyahe sa anumang oras sa pamamagitan ng ugnay sa website ng Australian Passport Office websiteKung sakaling nais mong amyendahan ang mga detalyeng inilalaman ng iyong dokumentong pambiyahe, kailangan mong mag-aplay para sa isang bagong dokumentong pambiyahe.
Maaaring makakuha ng karagdagang impormasyon sa www.passports.gov.au

Sino ang maaaring kontakin

Kung sa anumang oras ikaw ay naniniwala na hindi kami nanindigan sa aming mga tungkulin sa pagkapribado o kung ikaw ay may anumang iba pang mga katanungan sa materyal na inilagay sa polyetong ito, kontakin ang:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
John McEwen Crescent
BARTON ACT 0221

Email: passports.australia@dfat.gov.au

Makakakuha ka ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyong mga karapatan sa ilalim ng Privacy Act mula sa website ng Komisyoner sa Tanggapan ng Impormasyon sa Australya (Office of the Australian Information Commissioner's), www.oaic.gov.au

Mangyaring pangalagaan ang iyong pasaporte

Tandaan na pangalagaan ang iyong pasaporte. Kapag nagbibiyahe sa ibayong dagat, kadalasan ito lamang ang tinatanggap na katibayan ng pagkakakilanlan. Mangyari lamang na ilagay ang iyong pasaporte sa ibinigay na lagayan upang maiwasang masira ito. May naaangkop na karagdagang mga bayad upang mapalitan ang nawala o ninakaw na mga pasaporte.

Karagdagang impormasyon:

Para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa mga pasaporte at mga kopya ng iba pang mga publikasyon, bisitahin ang aming website, www.passports.gov.au o tumawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service)(APIS) sa 131 232 . Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, kontakin ang isang diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Para sa payong pambiyahe at praktikal na impormasyon upang matulungan kang maghanda para sa ligtas na pagbibiyahe sa ibayong dagat, magtungo sa www.smartraveller.gov.au

Paraan ng Pag-access

Kung ikaw ay hindi gaanong nakakapagsalita ng wikang Ingles, maaari mong gamitin ang Serbisyo ng Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete ng Pamahalaang Australia sa iyong panayam para sa pasaporte nang walang bayad. Kung kailangan mo ng interpreter o ikaw ay may kapansanan sa paningin at kailangan ng pangkalahatang impormasyong tungkol sa pasaporte, pakitawagan ang APIS sa 131 232

Kung ikaw ay bingi, o may kapansanan sa pandinig o pagsasalita, kontakin kami sa pamamagitan ng Pambansang Serbisyo ng Relay: Sa mga gumagamit ng TTY tumawag sa 133 677 at sa mga gumagamit ng Speak and Listen tumawag sa 1300 555 727. Hilingin ang APIS sa 131 232.

Pinahahalagahan namin ang iyong mga puna

Nagtatrabaho kami nang husto upang mapagbuti ang aming serbisyo sa iyo at malugod naming tatanggapin ang iyong suhestiyon kung paano ito higit pang mapagbubuti ng aming mga kawani. Mangyari lamang na iharap sa amin ang iyong mga papuri, reklamo o komento sa alinman sa sumusunod na mga paraan:

Online:

Telepono:

APIS 131 232

Sa pamamagitan ng pagsulat sa:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021