Pagpapabago ng iyong pasaporte

Mahalagang mga puntos

 • Ang pagpapabago ay isang mabilis at mas madaling paraan ng pagkuha ng bagong pasaporte
 • Hindi mo kailangang punuan ang buong form ng aplikasyon o magbigay ng pansuportang dokumentasyon
 • Nagbibigay kami ng isang pahinang ‘renewal form’, na napunuan na sa karapat-dapat na mga aplikante.

Ano ang kailangan mo

Kung nais mong ipabago ang iyong pasaporte, magbibigay kami sa iyo ng isang pahinang renewal form na dati nang nakumpleto na nakalagay ang iyong personal na mga detalye, kung ikaw ay karapat-dapat. Ang dati nang nakumpletong form ay isang makabagong proseso ng pagpapabago.

Hindi mo kailangang magbigay ng anumang pansuportang dokumentasyon kapag ikaw ay nagsalang ng iyong renewal form. Gayunman, kailangan mong magbigay ng dalawang naaangkop na may kulay na mga litrato ng iyong sarili na kinuha nang hindi lalagpas sa nakaraang anim na buwan at ipakita ang iyong dating pasaporte ng Australia. Ang iyong dating pasaporte ay pisikal na ikakansela.

Pagkuha ng renewal form

Online – sundin ang mga ipinagagawa(prompt) sa www.passports.gov.au upang makakuha ng dati nang nakumpletong renewal form at iimprinta ito mula sa screen. Maaari ka ring humiling sa online para sa dati nang nakumpletong form na ipadala sa iyo sa pamamagitan ng koreo.

Sa Australia – tawagan ang Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia sa 131 232 upang isaayos ang dati nang nakumpletong form na ipadala sa iyo sa pamamagitan ng koreo.

Sa ibayong dagat – kontakin ang pinakamalapit na diplomatikong misyon o konsulado ng Australia. Magpapadala ang mga kawaning pang-pasaporte ng dati nang nakumpletong form sa pamamagitan ng koreo o maaari mo itong kolektahin mula sa misyon o konsulado.

Dapat mong isalang nang personal ang renewal form sa Australia sa isang tanggapan ng Australia Post. Upang mahanap ang tanggapan ng Australia Post na malapit sa iyo na nagbibigay ng mga serbisyong pang-pasaporte tawagan ang Australia Post sa 131 318 o bisitahin ang www.auspost.com.au. Kung nasa ibayong dagat, kontakin ang pinakamalapit na diplomatikong misyon o konsulado ng Australia para sa mga detalye kung paano magsasalang ng form.

Sino ang karapat-dapat?

Hindi lahat ay karapat-dapat na gumamit ng renewal form. Sa partikular, hindi mo ito maaaring gamitin kung ang dati mong pasaporte ay nawala o ninakaw (sa halip kailangan mong gamitin ang buong form ng aplikasyon sa pasaporte). Kaya bago mo subukang magpabago gamitin ang sumusunod na listahan ng mga bagay upang matiyak na ikaw ay karapat-dapat.

Maaari kang mag-aplay para sa pagpapabago kung:

 • ikaw ay isang mamamayan ng Australia na nasa edad na 18 taon o lampas pa, at
 • ikaw ay may hawak na pasaporte ng Australia para sa may sapat na gulang na inisyu sa petsang ika-1 ng Hulyo 2000 o matapos ang petsang ito, o ng pasaporteng pambata ng Australia na inisyu noong ikaw ay nasa edad na 16 na taon o lampas pa sa petsang ika-1 ng Hulyo 2005 o matapos ito, at
 • ang iyong pasaporte ay may bisang hindi bababa sa dalawang taon nang inisyu, at
 • ang iyong pasaporte ay inisyu sa iyong kasalukuyang personal na mga detalye (ibig sabihin, pangalan, petsa ng kapanganakan, lugar ng kapanganakan at kasarian).

Tandaan: Kailangan mong itabi ang iyong dating pasaporte at ipakita ito kapag ikaw ay nag-aplay para sa pagpapabago.

Hindi ka maaaring mag-aplay para sa pagpapabago kung:

 • ikaw ay hindi isang mamamayan ng Australia, o
 • ang iyong pasaporte ay iniulat na nawala o ninakaw (o hindi maaaring ipakita), o
 • ang iyong pasaporte ay inisyu na may bisang mas mababa sa dalawang taon, o
 • ikaw ay nagpalit ng pangalan o kasarian mula nang inisyu ang dati mong pasaporte, o
 • ang iyong pasaporteng para sa may sapat na gulang ay inisyu bago ang petsang ika-1 ng Hulyo 2000, o
 • ang iyong pasaporteng pambata ay inisyu bago sumapit ang iyong edad na 16 na taon o bago sumapit ang petsang ika-1 ng Hulyo 2005.

Mangyaring pangalagaan ang iyong pasaporte

Tandaan na pangalagaan ang iyong pasaporte. Kapag nagbibiyahe sa ibayong dagat, kadalasan ito lamang ang tinatanggap na katibayan ng pagkakakilanlan. Mangyari lamang na ilagay ang iyong pasaporte sa ibinigay na lagayan upang maiwasang masira ito. May naaangkop na karagdagang mga bayad upang mapalitan ang nawala o ninakaw na mga pasaporte.

Karagdagang impormasyon:

Para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa mga pasaporte at mga kopya ng iba pang mga publikasyon, bisitahin ang aming website, www.passports.gov.au o tumawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service)(APIS) sa 131 232 . Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, kontakin ang isang diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Para sa payong pambiyahe at praktikal na impormasyon upang matulungan kang maghanda para sa ligtas na pagbibiyahe sa ibayong dagat, magtungo sa www.smartraveller.gov.au

Paraan ng Pag-access

Kung ikaw ay hindi gaanong nakakapagsalita ng wikang Ingles, maaari mong gamitin ang Serbisyo ng Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete ng Pamahalaang Australia sa iyong panayam para sa pasaporte nang walang bayad. Kung kailangan mo ng interpreter o ikaw ay may kapansanan sa paningin at kailangan ng pangkalahatang impormasyong tungkol sa pasaporte, pakitawagan ang APIS sa 131 232

Kung ikaw ay bingi, o may kapansanan sa pandinig o pagsasalita, kontakin kami sa pamamagitan ng Pambansang Serbisyo ng Relay: Sa mga gumagamit ng TTY tumawag sa 133 677 at sa mga gumagamit ng Speak and Listen tumawag sa 1300 555 727. Hilingin ang APIS sa 131 232.

Pinahahalagahan namin ang iyong mga puna

Nagtatrabaho kami nang husto upang mapagbuti ang aming serbisyo sa iyo at malugod naming tatanggapin ang iyong suhestiyon kung paano ito higit pang mapagbubuti ng aming mga kawani. Mangyari lamang na iharap sa amin ang iyong mga papuri, reklamo o komento sa alinman sa sumusunod na mga paraan:

Online:

Telepono:

APIS 131 232

Sa pamamagitan ng pagsulat sa:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021