Pagpapabago ng iyong pasaporte

Mahalagang mga puntos

  • Ang pagpapabago ay isang pinakasimpleng paraan ng pagkuha ng bagong pasaporte
  • Kung ikaw ay karapat-dapat hindi mo kailangang punuan ang buong form ng aplikasyon o magbigay ng pansuportang dokumentasyon
  • Kailangan mong kumuha ng dati nang nakumpletong renewal form mula sa amin, at isalang ito kasama ang bagong mga litrato at ang iyong pinakahuling pasaporte

Ikaw ba ay karapat-dapat?

Maaari mong i-renew ang iyong pasaporte kung ikaw ay isang mamamayan ng Australia na nasa edad na 18 taon o lampas pa at ikaw ay mayroon at maaaring magpakita ng iyong pinakahuling pasaporte ng Australia na:

  • inisyu nang ikaw nasa edad na 16 o mas mataas, at
  • nagkaroon ng bisa nang hindi bababa sa dalawang taon nang inisyu, at
  • inisyu sa iyong kasalukuyang pangalan, petsa ng kapanganakan, lugar ng kapanganakan at kasarian, at
  • kasalukuyang may bisa o nawalan nang bisa nang mababa sa tatlong taon

Kailangan mong ipakita ang iyong pinakahuling pasaporte kapag isinalang mo ang iyong renewal form. Pisikal na kakanselahin ang pasaporteng ito maliban na lamang kung kailangan mo ito pansamantala para sa kagyat na pagbibiyahe.

Hindi maaaring gamitin ang kinanselang mga pasaporte bilang pansuporta sa mga aplikasyon para sa renewal. Para sa dahilang ito, kung inireport mo na nawala o ninakaw ang iyong huling pasaporte, hindi ka makakakuha ng renewal form mula sa amin, at sa halip ay kakailanganin mong gumamit ng buong aplikasyon para sa pasaporte.

Kailangan namin ang nakasulat na pahintulot ng bawat taong may pananagutan bilang magulang bago makapag-isyu ng pasaporte sa isang bata. Para sa dahilang ito, ang mga bata, ibig sabihin, ang mga taong mababa sa edad na 18 taon na hindi kailanman nag-asawa, ay hindi makakakuha ng renewal form mula sa amin at sa halip ay kailangang gumamit ng buong aplikasyon para sa pasaporte.

Pagkuha ng renewal form

Kung ikaw ay karapat-dapat mag-renew, maaari kang makakuha ng dati nang nakumpletong renewal form sa pamamagitan ng paggamit ng isa sa sumusunod na tatlong mga opsyon:

Online – mag-log on sa www.passports.gov.au at sundin ang mga hakbang upang mag-imprenta ng dati nang nakumpletong renewal form. Maaari ka ring humiling sa online para sa dati nang nakumpletong renewal form na ipadala sa iyo sa pamamagitan ng koreo.

Sa Australia – tawagan ang Australian Passport Information Service (APIS) sa 131 232 upang isaayos na maipadala sa iyo ang dati nang nakumpletong form ng renewal na ipadala sa iyo sa pamamagitan ng koreo.

Sa Ibayong dagat – kontakin ang pinakamalapit na diplomatikong misyon o konsulado ng Australia. Ang kawani ng pasaporte ay magpapadala ng dati nang nakumpletong renewal form sa iyo sa pamamagitan ng koreo, o maaari nila itong ipakolekta sa iyo. Maaaring makakuha ng impormasyon sa www.dfat.gov.au/missions.

Pagsalang ng aplikasyon para sa renewal

Pirmahan ang dati nang nakumpletong renewal form at ikabit ang dalawang naaangkop na mga litratong may kulay at ang iyong pinakahuling pasaporte. Ang mga litrato ay kailangang makatugon sa mga pangangailangang nakadetalye sa form para maging katanggap-tanggap. Ang karagdagang impormasyon sa mga pamatnubay ukol sa litrato ay maaaring matagpuan sa www.passports.gov.au.

Kailangan mong isalang ang aplikasyon para sa renewal nang personal.

Sa Australia – sa isang outlet ng Australia Post. Upang makahanap ng outlet na malapit sa iyo na nagbibigay ng mga serbisyong pangpasaporte, tumawag sa Australia Post sa 137 678 o bisitahin ang www.auspost.com.au.

Sa Ibayong dagat – kontakin ang pinakamalapit na diplomatikong misyon o konsulado ng Australia para sa karagdagang mga detalye. Maaaring matagpuan ang impormasyon sa www.dfat.gov.au/missions.

Mangyaring pangalagaan ang iyong pasaporte

Tandaan na pangalagaan ang iyong pasaporte. Kapag nagbibiyahe sa ibayong dagat, kadalasan ito lamang ang tinatanggap na katibayan ng pagkakakilanlan. Mangyari lamang na ilagay ang iyong pasaporte sa ibinigay na lagayan upang maiwasang masira ito. May naaangkop na karagdagang mga bayad upang mapalitan ang nawala o ninakaw na mga pasaporte.

Karagdagang impormasyon:

Para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa mga pasaporte at mga kopya ng iba pang mga publikasyon, bisitahin ang aming website, www.passports.gov.au o tumawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service)(APIS) sa 131 232 . Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, kontakin ang isang diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Para sa payong pambiyahe at praktikal na impormasyon upang matulungan kang maghanda para sa ligtas na pagbibiyahe sa ibayong dagat, magtungo sa www.smartraveller.gov.au

Paraan ng Pag-access

Kung ikaw ay hindi gaanong nakakapagsalita ng wikang Ingles, maaari mong gamitin ang Serbisyo ng Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete ng Pamahalaang Australia sa iyong panayam para sa pasaporte nang walang bayad. Kung kailangan mo ng interpreter o ikaw ay may kapansanan sa paningin at kailangan ng pangkalahatang impormasyong tungkol sa pasaporte, pakitawagan ang APIS sa 131 232

Kung ikaw ay bingi, o may kapansanan sa pandinig o pagsasalita, kontakin kami sa pamamagitan ng Pambansang Serbisyo ng Relay: Sa mga gumagamit ng TTY tumawag sa 133 677 at sa mga gumagamit ng Speak and Listen tumawag sa 1300 555 727. Hilingin ang APIS sa 131 232.

Pinahahalagahan namin ang iyong mga puna

Nagtatrabaho kami nang husto upang mapagbuti ang aming serbisyo sa iyo at malugod naming tatanggapin ang iyong suhestiyon kung paano ito higit pang mapagbubuti ng aming mga kawani. Mangyari lamang na iharap sa amin ang iyong mga papuri, reklamo o komento sa alinman sa sumusunod na mga paraan:

Online:

Telepono:

APIS 131 232

Sa pamamagitan ng pagsulat sa:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021