Pagrerepaso ng mga desisyon

Mahalagang mga katunayan

 • Sa ilalim ng batas ng Australia, ang ilang mga desisyong ginawa namin ay maaaring repasuhin
 • Kung ikaw ay hihiling para sa pagrerepaso, hihirang kami ng isang taong hindi nakapaloob sa orihinal na desisyon upang siyasatin ang lahat ng mga katotohanan
 • Maaaring pagtibayin ng tagarepaso ang orihinal na desisyon, baguhin ito, o isaisang-tabi ito at gumawa ng kapalit na desisyon
 • Kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng tagarepaso, maaari kang mag-aplay upang ito ay higit na marepaso sa pamamagitan ng Hukuman ng Pang-administratibong Pagrerepaso (Administrative Review Tribunal)

Anong mga desisyon ang maaaring repasuhin?

Ang Australian Passports Act 2005 (ang Batas) ay nagpapahintulot para sa ilang mga desisyong ginawa ng Tanggapan ng Pasaporte ng Australia na maging mga desisyong maaaring repasuhin. Ang mga desisyong maaaring repasuhin ay nakalista sa ibaba.

Kung gumawa kami ng isa sa mga desisyong ito at ikaw ay hindi sumasang-ayon dito, may karapatan kang humiling na repasuhin ang desisyon.

Ang sumusunod na mga desisyon ay maaaring repasuhin:

 • ang desisyong mag-isyu ng dokumentong pambiyahe ng Australia (maliban sa desisyong mag-isyu ng pasaporte ng Australia sa isang bata, sa dahilang ito ay mas naaangkop na harapin sa pamamagitan ng pangbatas na hukuman)
 • ang desisyong pagtanggi na mag-isyu ng dokumentong pambiyahe ng Australia (maliban sa ilang mga kalagayang may kaugnayan sa mga bata sa ilalim ng subsection 11(3) ng Batas o mga usapin ng pagpapatupad ng batas ng Australia sa ilalim ng subsection 12(2) ng Batas)
 • ang desisyong ikansela ang dokumentong pambiyahe ng Australia
 • ang desisyong igiit ang pagsuko ng isang dokumentong pambiyahe ng Australia (maliban kung ito ay kumpiskado ng mga opisyal ng Customs and Border Protection bilang isang kahina-hinalang dokumento)
 • ang desisyong huwag iurong ang bayad sa aplikasyon
 • ang desisyong hindi ibalik ang bayad, o ibalik ang bahagi ng ibinayad sa aplikasyon
 • ang desisyong patagalin o hindi patagalin ang panahon ng paggawa ng aplikasyon sa pagrerepaso
 • ang desisyong ginawa bilang resulta ng panloob na pagrerepaso.

Kung ikaw ay humiling na repasuhin ang desisyon, maghihirang kami ng isang panloob na opisyal na tagarepaso na hindi nakapaloob sa orihinal na desisyon upang maingat na siyasatin ang lahat ng mga katotohanan. Ang orihinal na desisyon ay maaaring pagtibayin; o ito ay maaaring isa-isangtabi at maaaring gumawa ng bagong desisyon bilang kapalit nito. Ipagbibigay-alam sa iyo ang resulta ng pagrerepaso sa lalong madaling panahon.

Kung hindi ka pa rin nasiyahan kasunod ng panloob na pagrerepaso maaari kang humiling na repasuhin ang desisyon sa pamamagitan ng Hukuman ng Pang-administratibong Pagrerepaso (Administrative Appeals Tribunal).

Pag-aaplay para sa pagrerepaso ng isang desisyon

Upang mag-aplay para sa pagrerepaso ng isang desisyong maaaring repasuhin kailangan mo itong gawin sa pamamagitan ng sulat, na nagsasaad ng mga dahilan para sa iyong aplikasyon. Ang mga aplikasyon para sa pagrerepaso ay kailangang isalang sa loob ng 28 araw matapos mong matanggap ang pagbibigay-alam ng orihinal na desisyon. Walang bayad ang pagsasalang ng aplikasyon.

Ang iyong aplikasyon ay dapat ipadala sa:

Assistant Secretary
Passport Client Services Branch
Australian Passport Office
R G Casey Building
John McEwen Crescent
BARTON ACT 0221
AUSTRALIA

Mangyaring pangalagaan ang iyong pasaporte

Tandaan na pangalagaan ang iyong pasaporte. Kapag nagbibiyahe sa ibayong dagat, kadalasan ito lamang ang tinatanggap na katibayan ng pagkakakilanlan. Mangyari lamang na ilagay ang iyong pasaporte sa ibinigay na lagayan upang maiwasang masira ito. May naaangkop na karagdagang mga bayad upang mapalitan ang nawala o ninakaw na mga pasaporte.

Karagdagang impormasyon:

Para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa mga pasaporte at mga kopya ng iba pang mga publikasyon, bisitahin ang aming website, www.passports.gov.au o tumawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service)(APIS) sa 131 232 . Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, kontakin ang isang diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Para sa payong pambiyahe at praktikal na impormasyon upang matulungan kang maghanda para sa ligtas na pagbibiyahe sa ibayong dagat, magtungo sa www.smartraveller.gov.au

Paraan ng Pag-access

Kung ikaw ay hindi gaanong nakakapagsalita ng wikang Ingles, maaari mong gamitin ang Serbisyo ng Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete ng Pamahalaang Australia sa iyong panayam para sa pasaporte nang walang bayad. Kung kailangan mo ng interpreter o ikaw ay may kapansanan sa paningin at kailangan ng pangkalahatang impormasyong tungkol sa pasaporte, pakitawagan ang APIS sa 131 232

Kung ikaw ay bingi, o may kapansanan sa pandinig o pagsasalita, kontakin kami sa pamamagitan ng Pambansang Serbisyo ng Relay: Sa mga gumagamit ng TTY tumawag sa 133 677 at sa mga gumagamit ng Speak and Listen tumawag sa 1300 555 727. Hilingin ang APIS sa 131 232.

Pinahahalagahan namin ang iyong mga puna

Nagtatrabaho kami nang husto upang mapagbuti ang aming serbisyo sa iyo at malugod naming tatanggapin ang iyong suhestiyon kung paano ito higit pang mapagbubuti ng aming mga kawani. Mangyari lamang na iharap sa amin ang iyong mga papuri, reklamo o komento sa alinman sa sumusunod na mga paraan:

Online:

Telepono:

APIS 131 232

Sa pamamagitan ng pagsulat sa:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021