Ang iyong ePassport

Mahalagang mga puntos

  • Kapag kami ay nagpoproseso ng aplikasyon para sa isang ePassport kinukumpara namin sa pamamagitan ng paraang digital ang iyong litrato sa pasaporte sa anumang iba pang mga larawan ng mukha na hawak namin
  • Ginagawa ito upang patunayang ikaw ang tunay na may hawak ng pasaporte at upang protektahan ang iyong pagkakakilanlan
  • Inilalagay din namin ang iyong digital na litrato sa isang chip sa iyong ePassport upang malabanan ang pandaraya sa pagkakakilanlan at upang ikaw ay makapagproseso ng sarili sa mga paliparan ng Australia gamit ang SmartGate

Ang mga ePassport ay tinatanggap sa lahat ng mga bansa

Ang ePassport ng Australia ay dinisenyo upang matiyak na ang mga taong nag-aaplay at gumagamit ng mga pasaporte ay ang mga taong nagsasabing sila nga ang mga ito. Ang aming teknolohiya ng ePassport ay tungkol sa paghadlang sa pandaraya sa pasaporte at pagpapanatiling ligtas ang iyong pasaporte.

Ang ePassport ng Australia ay inisyu na simula pa noong 2005. Gayunman, lahat ng dating inisyung mga pasaporte ng Australia ay nananatiling may bisa hanggang sa nakasaad na petsa ng pagtatapos nito. Hindi ka kailangang kumuha ng bagong pasaporte kundi hanggang magpaso ang iyong kasalukuyang pasaporte.

Ang aming ePassport ay tumutugon sa mga pamantayang itinakda ng Pandaigdigang Organisasyon ng Abyasyong Sibil (International Civil Aviation Organization) (ICAO) at tinatanggap sa lahat ng mga bansa. Habang lalo pang umuunlad ang teknolohiya ng ePassport at nai-aangkop nang mas malawakan, mapapabilis nito ang pagbibiyahe sa kabuuan ng pandaigdigang mga hangganan.

Ang logo ng ePassport

Ang logo ng ePassport

Ang logo ng ePassport (nasa itaas) ay isang pandaigdigang simbolo para sa isang elektronikong pasaporte. Ito ay nagpapahiwatig na ang pasaporte ay nagtataglay ng 'integrated circuit' o chip kung saan nakatago ang mga datos tungkol sa pasaporte at may hawak ng pasaporte. Ang logo ay nakikita sa harap na cover ng lahat ng mga ePassport at maaaring idispley sa mga daanang pang-inspeksyon sa hangganan ng mga paliparan at mga puwertong pang-transit na may espesyal na mga kagamitang pambasa na makaka-access ng datos mula sa mga ePassport.

Elektronikong mga pagsisiyasat sa hangganan

SmartGate

Ginagawang madali ng mga ePassport ang elektronikong pagpoproseso ng mga biyahero. Ang SmartGate ng Australia ay isang katulad na sistema. Kapag ginamit ang sistema ng elektronikong pagpoprosesong ito, ang litratong nasa ePassport ay ikinukumpara sa tunay na pisikal na mukha ng may hawak ng pasaporte. Ito ay magtitiyak na ang may hawak ay ang taong inisyuhan ng pasaporte.

Kung saan ang elektronikong pagpoproseso ay hindi maaaring gawin, ang mga may hawak ng ePassport ay pinoproseso sa parehong paaran ng pagpoproseso ng mga may hawak ng mga hindi ePassport.

Ang pagpapasimula ng SmartGate sa karamihang mga paliparang pandaigdig sa Australia ay nagpapahintulot sa mga mayhawak ng ePassport na taga Australia at New Zealand, 16 na taong gulang at lagpas pa, ang opsyong makapagproseso ng sarili sa pagdaan ng passport control. Ginagamit nito ang datos na nasa ePassport at ang teknolohiyang kumikilala sa mukha upang isagawa ang mga pagsisiyasat pang-adwana at pang-imigrasyon na kadalasang isinasagawa ng mga opisyal ng Adwana at Proteksyon sa Hangganan (Customs and Border Protection).

Pagpapaliwanag ukol sa Biometrics

Ang sistemang bayometrik ay isang elektronikong paraan ng pagkilala sa isang tao sa pamamagitan ng pagsukat sa kakaibang pisikal na katangian. Ang ePassport ng Australia ay gumagamit lamang ng isang pisikal na katangian — isang digital na litrato ng mukha. Ang impormasyong kinakailangan upang makapaglikha ng bayometrikong impormasyong pangmukha ay nagmumula sa litratong may kaugnayan sa iyong aplikasyon sa pasaporte. Ang iyong 'digitised' na litrato ay itinatago sa database ng Pasaporte ng Australia at sa kompyuter chip sa loob ng iyong ePassport.

Sa paggamit ng bayometrikong teknolohiya, ang iyong litrato sa pasaporte ay maaaring ikumpara sa pamamagitan ng digital na paraan sa iba pang mga litrato ng iyong mukha na maaaring nakatago sa database ng Pasaporte ng Australia, upang matiyak na ang mga ito ay pare-parehong mga litrato ng iisang tao.

Ang pagsisiyasat na pagkukumpara ng litrato sa pasaporte ay ginagamit upang patunayan ang iyong pagkakakilanlan bilang tunay na may hawak ng pasaporte ng Australia at upang matuklasan ang posibleng pandaraya sa pagkakakilanlan ng kriminal na mga elemento.

Kalidad ng litrato

Sa dahilang ginagamit ng ePassport ang iyong litrato upang makapaglikha ng bayometrikong impormasyon, mahalaga na ang litratong ginamit ay sumusunod sa kinikilalang pandaigdigang mga pamantayan.

Sa loob ng chip

Ang iyong 'digitised' na litrato ay itinatago sa isang hindi mahahawakang 'integrated circuit chip' na nakabaon sa iyong ePassport. Nakatago din sa chip ang iyong pangalan, kasarian, petsa ng kapanganakan, nasyonalidad, numero ng pasaporte at petsa ng pagtatapos ng pasaporte. Ito ang kaparehong impormasyong nakikita sa pahina ng naka-imprentang datos ng bawat pasaporte.

Pandaraya sa Pagkakakilanlan

Ang bayometrikong teknolohiya ng ePassport ay nagbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa pandaraya sa pagkakakilanlan sa dalawang yugto: kapag ang pasaporte ay inisyu at kapag ito ay ginamit.

Kapag ang ePassport ay naproseso para sa pag-iisyu, ang litratong ibinigay ng aplikante ay ipinaparis sa mga litratong mula sa anumang iba pang dokumentong pambiyahe ng Australia na dati nang hawak ng aplikante.

Kapag nagbibiyahe, ang kakayahan ng autorisadong mga opisyal ng border control na maikumpara ang digital na larawang nasa chip sa tunay na pisikal na hitsura ng may hawak ng pasaporte ay bumubuo ng karagdagan at mahalagang paghadlang sa pandaraya sa pagkakakilanlan.

Pagtitiyak na ligtas ang iyong impormasyon

Ang bayometrikong chip at ang elektronikong aparatong ginamit sa pagsulat at pagbasa ng chip ay tumutugon sa mga pamantayang itinakda ng ICAO.

Ang ligtas na mga sistema lamang na ginagamit sa Tanggapan ng Pasaporte ng Australia ang makapagsusulat ng iyong personal na impormasyon sa chip na nasa iyong pasaporte. Isinasama ng ePassport ang mga katangiang pangseguridad upang hadlangan ang sinuman sa pagpapalit o pagkuha ng impormasyong nakatago sa chip.

Natatamo ang proteksyon sa datos sa pamamagitan ng paggamit ng Public Key Infrastructure (PKI) cryptography (na lihim na nakasulat). Ang paggamit ng PKI ay nagbibigay-katiyakan sa babasa na ang datos na nasa chip ay inilagay doon ng isang autorisadong indibiduwal, kumpleto at hindi pa nabago.

Gumagamit din ang chip ng Basic Access Control (BAC) upang mabawasan ang panganib ng ‘skimming’(krimen gamit ang kard sa pagbabayad) o ‘eavesdropping’(lihim na pakikinig) at upang matiyak na ang datos ay maaari lamang mabasa kapag ang pasaporte ay ipinakita ng may hawak nito.

Pagkapribado

Ang pagpapakilala ng ePassport ay hindi lamang tungkol sa pagpoprotekta ng pagkapribado ng mga may hawak ng pasaporte kundi gayundin sa pagpapalakas sa integridad ng proseso ng pag-iisyu ng pasaporte.

Ang iyong pasaporte ay isang mahalagang kagamitan sa pagpapatunay ng iyong pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng paglaban sa pandaraya sa pagkakakilanlan, pinoprotektahan ng ePassport ang impormasyon sa iyong pasaporte na magamit sa maling paraan.

Bilang karagdagan, kinokontrol ng istriktong mga pamantayan kung paano ginagamit ng kagawaran ang impormasyong ibinibigay mo sa aplikasyon ng pasaporte.

Ipinagbabawal ng Privacy Act 1988 sa mga opisyal ng pamahalaan na mangolekta, gumamit o magbunyag ng iyong impormasyon maliban na lamang sa pagganap ng kanilang mga tungkulin.

Ipinag-uutos nito sa kagawaran na gawin ang lahat ng makatwirang mga hakbang upang protektahan ang iyong impormasyon laban sa pagkawala, maling paggamit, hindi autorisadong pagkuha, modipikasyon o pagbubunyag.

Mangyaring pangalagaan ang iyong pasaporte

Tandaan na pangalagaan ang iyong pasaporte. Kapag nagbibiyahe sa ibayong dagat, kadalasan ito lamang ang tinatanggap na katibayan ng pagkakakilanlan. Mangyari lamang na ilagay ang iyong pasaporte sa ibinigay na lagayan upang maiwasang masira ito. May naaangkop na karagdagang mga bayad upang mapalitan ang nawala o ninakaw na mga pasaporte.

Karagdagang impormasyon:

Para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa mga pasaporte at mga kopya ng iba pang mga publikasyon, bisitahin ang aming website, www.passports.gov.au o tumawag sa Serbisyong Pang-impormasyon ukol sa Pasaporte ng Australia (Australian Passport Information Service)(APIS) sa 131 232 . Kung ikaw ay nasa ibayong dagat, kontakin ang isang diplomatikong misyon o konsulado ng Australia.

Para sa payong pambiyahe at praktikal na impormasyon upang matulungan kang maghanda para sa ligtas na pagbibiyahe sa ibayong dagat, magtungo sa www.smartraveller.gov.au

Paraan ng Pag-access

Kung ikaw ay hindi gaanong nakakapagsalita ng wikang Ingles, maaari mong gamitin ang Serbisyo ng Pagsasalin-wika at Pag-iinterprete ng Pamahalaang Australia sa iyong panayam para sa pasaporte nang walang bayad. Kung kailangan mo ng interpreter o ikaw ay may kapansanan sa paningin at kailangan ng pangkalahatang impormasyong tungkol sa pasaporte, pakitawagan ang APIS sa 131 232

Kung ikaw ay bingi, o may kapansanan sa pandinig o pagsasalita, kontakin kami sa pamamagitan ng Pambansang Serbisyo ng Relay: Sa mga gumagamit ng TTY tumawag sa 133 677 at sa mga gumagamit ng Speak and Listen tumawag sa 1300 555 727. Hilingin ang APIS sa 131 232.

Pinahahalagahan namin ang iyong mga puna

Nagtatrabaho kami nang husto upang mapagbuti ang aming serbisyo sa iyo at malugod naming tatanggapin ang iyong suhestiyon kung paano ito higit pang mapagbubuti ng aming mga kawani. Mangyari lamang na iharap sa amin ang iyong mga papuri, reklamo o komento sa alinman sa sumusunod na mga paraan:

Online:

Telepono:

APIS 131 232

Sa pamamagitan ng pagsulat sa:

Communications Unit
Australian Passport Office
Department of Foreign Affairs and Trade
R G Casey Building
John McEwan Crescent
BARTON ACT 0021